Úvodní stránka / Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti HOPPE /

Obecné informace o ochraně osobních údajů HOPPE

1. Předmět a oblast působnosti

Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Prostřednictvím těchto informací o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak a pro jaké účely je zpracováváme.

Tyto informace o ochraně osobních údajů platí při návštěvě našich webových stránek a při různých dalších operacích zpracování údajů, například také při návštěvě našich stránek na sociálních sítích, když nás kontaktujete, když s Vámi spolupracujeme jako se zákazníkem nebo dodavatelem nebo když se u nás ucházíte o práci jako zaměstnanec nebo jiná třetí strana.

S Vašimi osobními údaji vždy nakládáme v souladu se zákonnými předpisy o ochraně osobních údajů.

2. Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

2.1 Správcem osobních údajů je:

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 6
7537 Müstair
Švýcarsko
[email protected]

2.2 Pověřenec pro ochranu osobních údajů skupiny HOPPE:

Christian Schmoll, právník, specialista na IT právo, CIPP/E, CIPM, FIP, DSB (TÜV)
LUCID Compliance GmbH
Ledererstrasse 19
80331 Mnichov
Německo
E-mail: [email protected]

3. Návštěva naší webové stránky

Při každém přístupu na naše webové stránky náš systém automaticky shromažďuje údaje a informace z počítačového systému počítače, který k nám přistupuje. Aby se stránky zobrazily ve Vašem prohlížeči, musí být zpracována IP adresa koncového zařízení, které používáte. Kromě toho jsou k dispozici další informace o prohlížeči Vašeho koncového zařízení.

Zajištění důvěrnosti a integrity osobních údajů zpracovávaných našimi IT systémy je pro nás velmi důležité. Údaje jsou také dále používány k opravě chyb na webových stránkách.

Pro tyto účely se zaznamenávají následující údaje:

  • IP adresa volajícího počítače
  • operační systém volajícího počítače
  • verze prohlížeče volajícího počítače
  • název načteného souboru
  • datum a čas načtení
  • objem přenesených dat
  • odkazující adresa URL

Tato data jsou pravidelně po několika dnech automaticky mazána.

Naše webové stránky jsou hostovány zpracovatelem na základě smlouvy o pověřeném zpracování podle čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále už jen GDPR).

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je provoz těchto webových stránek a plnění cílů ochrany důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů.

4. Síť pro doručování obsahu

Pro zvýšení bezpečnosti a rychlosti zobrazování webových stránek a platformy používáme síť pro doručování obsahu (Content Delivery Network - CDN) poskytovatele služeb Cloudflare Germany GmbH v Německu (dále jen „Cloudflare“). Síť CDN je síť serverů rozmístěných po celém světě, která je schopna doručovat uživatelům optimalizovaný obsah. Za tímto účelem může společnost Cloudflare zpracovávat osobní údaje v souborech protokolů serverů.

Společnost Cloudflare pro nás působí jako zpracovatel na základě smlouvy o pověřeném zpracování podle čl. 28 GDPR.

Vzhledem k tomu, že CDN je síť serverů rozmístěných po celém světě, může použití CDN vést k přenosu osobních údajů do třetí země bez odpovídající úrovně ochrany údajů. V takovém případě zajišťujeme, aby byly poskytnuty odpovídající záruky pro přenos v souladu s článkem 46 GDPR. Doklad o příslušných zárukách (standardní smluvní doložky EU) Vám rádi na požádání kdykoli poskytneme.

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je zvýšení bezpečnosti a rychlosti zobrazování webových stránek a platformy.

5. Navázání kontakt

Pokud nás kontaktujete s žádostí o informace nebo dokumenty, budou Vámi poskytnuté informace uloženy za účelem vyřízení žádosti.

Informace požadované v kontaktním formuláři na webových stránkách potřebujeme k tomu, abychom mohli zpracovat Váš dotaz, správně Vás oslovit a zaslat Vám odpověď.

Právním základem pro toto zpracování údajů je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je komunikace s našimi potenciálními zákazníky, návštěvníky a zákazníky, jakož i náš zájem na marketingu našich produktů.

Pokud je cílem kontaktu nebo komunikace uzavření smlouvy nebo probíhá v rámci existujícího smluvního vztahu, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Dotazy a objednávky budou v našem systému CRM (Management vztahu se zákazníky) uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů nebo po dobu, kterou vyžadují zákonem stanovené lhůty pro uchovávání.

6. Údaje o zákaznících a dodavatelích

Údaje našich potenciálních zákazníků, zákazníků, poskytovatelů služeb a dodavatelů zpracováváme v souvislosti s poskytováním našich smluvních služeb. Přitom můžeme zpracovávat inventární údaje (např. jméno, adresu), kontaktní údaje (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo), obsahové údaje (např. fotografie, videa), smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín), platební údaje a údaje shromážděné v průběhu poskytování služeb a/nebo zpracovávané za účelem poskytování služeb. Tyto údaje jsou pravidelně ukládány v našem systému CRM (viz také výše v bodě „5. Navázání kontaktu“).

Právním základem pro toto ukládání a zpracování je plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

7. Zákaznický portál

Když se zaregistrujete k používání našeho zákaznického portálu, zpracováváme osobní údaje potřebné k nastavení a správě Vašeho zákaznického účtu. V současné době se jedná o následující údaje (pokud jsou uvedeny): Jméno kontaktní osoby včetně oddělení/funkce, zákaznické číslo, telefonní a faxové číslo a e-mailová adresa,

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud je zpracování údajů nezbytné pro plnění smlouvy. Pokud s námi smluvní vztah neudržujete Vy, ale Váš zaměstnavatel, je právním základem oprávněný zájem, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je poskytování našich služeb/plnění našeho smluvního závazku vůči klientovi.

Vaše osobní údaje budou pro účely používání zákaznického portálu uchovávány po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedených účelů nebo po dobu, kterou vyžadují zákonem stanovené lhůty pro uchovávání.

8. Newsletter

8.1 Registrace k odběru newsletteru

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat k odběru novinek e-mailem. Při registraci jsou nám předány údaje ze vstupní masky, IP adresa volajícího počítače a datum a čas registrace. Pro zpracování těchto údajů je při registraci získán Váš souhlas a je uveden odkaz na tyto informace o ochraně osobních údajů.

Abychom ověřili, že registraci pro zasílání newsletteru provedl skutečný vlastník e-mailové adresy, používáme takzvaný postup „double opt-in“. V rámci tohoto postupu je po registraci e-mailové adresy na registrovanou e-mailovou adresu zaslán potvrzovací e-mail. Registrace k odběru newsletteru je dokončena až po aktivaci potvrzovacího odkazu obsaženého v potvrzovacím e-mailu. Je nám rovněž předána IP adresa volajícího počítače a datum a čas aktivace potvrzovacího odkazu.

Registraci k odběru newsletteru lze kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu obsaženého v každém newsletteru nebo nás kontaktovat na výše uvedených kontaktních údajích.

Právním základem pro zpracování údajů po registraci k odběru newsletteru je Váš souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

8.2 Analýza newsletteru

U našich newsletterů může být prováděno statistické vyhodnocení uživatelských. Za tímto účelem můžeme zaznamenávat jak otevření e-mailu, tak interní kliknutí. Tyto informace slouží k měření a optimalizaci úspěšnosti našich kampaní při rozesílání newsletterů. Ty následně mohou sloužit k optimalizace obsahu newsletteru pro danou cílovou skupinu.

Právním základem pro tuto analýzu je Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

8.3 Poskytovatel služeb zasílání novinek

Pro zasílání a analýzu našeho newsletteru využíváme externího poskytovatele služeb jako zpracovatele na základě smlouvy o zpracování objednávek podle čl. 28 GDPR. V současné době se jedná o poskytovatele služeb Inxmail.

To může zahrnovat předání osobních údajů do třetí země mimo EU. V takovém případě existují vhodné záruky pro přenos údajů v souladu s článkem 46 GDPR. Doklady o vhodných zárukách (standardní smluvní doložky nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů) Vám rádi na požádání kdykoli poskytneme. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

9. Cookies a nástroje/funkce třetích stran

Na našich webových stránkách se používají soubory cookie a jsou do nich integrovány nástroje a funkce třetích stran.

Soubory cookie jsou informace, které jsou přenášeny z našeho webového serveru nebo webových serverů třetích stran do Vašeho prohlížeče a ukládají se tam pro pozdější načtení. Soubory cookie mohou být malé soubory nebo jiné způsoby ukládání informací. V souborech cookie jsou uloženy informace, které vznikají v každém případě v souvislosti s konkrétním použitým koncovým zařízením. Soubory cookie obsahují charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky. Soubor cookie obsahuje také informace o svém původu a době uložení. To však neznamená, že bychom získali přímou znalost vaší identity.

Používáme také nástroje a funkce od poskytovatelů třetích stran, například k rozšíření funkčního rozsahu webových stránek, k analýze používání webových stránek a k odpovídající optimalizaci obsahu.

Při integraci nástrojů a funkcí od poskytovatelů třetích stran mohou být osobní údaje předány poskytovatelům integrovaných nástrojů a funkcí, aby bylo možné tyto nástroje a funkce poskytovat.

Soubory cookie a nástroje a funkce třetích stran jsou dále pro zjednodušení jednotně označovány jako „soubory cookie“.

9.1 Podstatné a nepodstatné soubory cookie

Při návštěvě našich webových stránek se nastavují soubory cookie, které jsou naprosto nezbytné pro provoz webových stránek. Těmito nezbytnými soubory cookie mohou být například soubory cookie, které jsou nutné pro zobrazení webové stránky pomocí systému pro správu obsahu, které se používají k rozpoznání jazykového nastavení nebo které slouží k dokumentaci, zda jste souhlasili s nastavením dalších (nepodstatných) souborů cookie nebo zda jste je odmítli.

Technicky nezbytné soubory cookie, včetně jejich účelu a doby uložení nebo doby vymazání, jsou Vám vysvětleny níže a podrobně v našem banneru o souborech cookie, který se zobrazuje při vstupu na webové stránky.

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí základních souborů cookie je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je provoz a poskytování našich webových stránek.

Používáme také nepodstatné soubory cookie, například ke shromažďování dalších informací o zájmech návštěvníků našich webových stránek nebo o jejich chování při používání, abychom mohli analyzovat a optimalizovat naše webové stránky a obecně naše interakce se zákazníky na tomto základě.

Nepodstatné soubory cookie, včetně jejich účelu a doby uložení nebo vymazání, jsou Vám také vysvětleny v našem banneru o souborech cookie, který se zobrazuje při vstupu na webové stránky.

Nepodstatné soubory cookie se nastavují pouze v případě, že jste výslovně souhlasili s nastavením nepodstatných souborů cookie. V banneru souborů cookie můžete také vybrat různé kategorie nedůležitých souborů cookie, které chcete povolit.

9.2 Řízení souhlasu

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro správu souhlasu se soubory cookie od společnosti Borlabs, abychom získali váš souhlas s ukládáním určitých souborů cookie ve Vašem prohlížeči a abychom jej zdokumentovali způsobem, který je v souladu s ochranou údajů. Poskytovatelem je společnost Borlabs GmbH, Hamburger Str. 11, 22083 Hamburg, Německo (dále jen Borlabs).

Při vstupu na naše webové stránky se do Vašeho prohlížeče uloží soubor cookie společnosti Borlabs, který uchovává souhlasy, které jste udělili, nebo odvolání těchto souhlasů. Tyto údaje nejsou sdíleny s poskytovatelem služby Borlabs. Nastavení služby Borlabs můžete změnit zde:

Nastavení souborů cookie společnosti Borlabs

Nastavení souborů cookie

Shromážděné údaje budou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, popř. dokud je společnost Borlabs nevymaže nebo dokud nepomine účel jejich uchovávání. Povinné zákonné lhůty pro uchovávání údajů zůstávají nedotčeny. Podrobnosti o zpracování údajů společností Borlabs naleznete v části: What data does Borlabs store cookie?

Právním základem pro toto zpracování údajů je původně čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, poskytování našich webových stránek a zajištění možnosti získat souhlas s nepodstatnými soubory cookie. Pokud udělíte souhlas, je právním základem pro zpracování údajů o souhlasu čl. 7. odst. 1 spolu s čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

10. Analýza webu pomocí Google Analytics

K analýze využívání webu používáme analytickou službu Google Analytics s anonymizací IP. Službu Google Analytics poskytuje společnost Google Ireland Limited v Irsku (dále jen „Google“).

Informace o Vašem používání platformy můžeme shromažďovat prostřednictvím značek JavaScriptu (JavaScript tagů). Služba Google Analytics také pravidelně používá soubory cookie ke shromažďování informací o interakcích uživatele s platformou.

V rámci používání služby Google Analytics se Vaše IP adresa a informace o používání platformy, typu a verzi prohlížeče, použitém operačním systému, dříve navštívené stránce a čase požadavku na server přenášejí na servery společnosti Google a tam se zpracovávají.

V rámci anonymizace IP adres jsou shromážděné IP adresy uživatelů v Evropském hospodářském prostoru před odesláním do USA zkráceny. Pouze ve výjimečných případech, v případě technických závad v Evropě, se nezkrácená IP adresa předá společnosti Google v USA a zkrátí se tam. Přenášené IP adresy se neslučují s jinými údaji společnosti Google.

Společnost Google pro nás jedná jako zpracovatel na základě smlouvy o zpracování na základě pověření podle čl. 28 GDPR.

Jak bylo vysvětleno, osobní údaje mohou být předány do třetí země bez odpovídající úrovně ochrany údajů. V takovém případě zajišťujeme, aby byly pro předání poskytnuty vhodné záruky v souladu s článkem 46 GDPR. Doklad o příslušných zárukách (standardní smluvní doložky) Vám rádi na požádání kdykoli poskytneme.

Právním základem pro toto zpracování údajů je Váš výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Shromažďování a předávání osobních údajů společnosti Google (zejména Vaší IP adresy) a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit tak, že deaktivujete spouštění skriptového kódu ve svém prohlížeči, nainstalujete do něj blokátor skriptů nebo aktivujete nastavení „Nesledovat“ ve svém prohlížeči. Shromažďování údajů generovaných souborem cookie společnosti Google a souvisejících s Vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče dostupného na následujícím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy.

11. YouTube

Na našeich webových stránkách jsou uložena YouTube videa. Ty jsou zpřístupněny, prostřednictvím pluginu (speciálního softwaru), společností Google Ireland Ltd. v Irsku („YouTube“).

Pro vložená videa YouTube používáme „rozšířené nastavení ochrany osobních údajů“, tj. YouTube nenastavuje soubory cookie.

Nicméně při návštěvě webové stránky s pluginem YouTube je nevyhnutelně navázáno spojení se službou YouTube a vaše IP adresa je přitom předána službě YouTube.

Při používání služby YouTube jsou osobní údaje předávány do třetí země mimo EU. Zajišťujeme, aby byly poskytnuty vhodné záruky pro přenos v souladu s čl. 46 GDPR. Doklad o příslušných zárukách (standardní smluvní doložky nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů) Vám rádi na požádání kdykoli poskytneme. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube naleznete v Centru pro ochranu osobních údajů a zabezpečení společnosti YouTube: https://support.google.com/youtube/topic

Právním základem pro zpracování těchto údajů při používání YouTube je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je integrace videí a s tím související optimalizace interaktivity našich webových stránek a interakce se zákazníky.

12. Tlačítka sociálních médií

Na našich webových stránkách jsou integrována tlačítka sociálních médií různých sociálních sítí (např. Xing, LinkedIn, Facebook).

Pokud kliknete na jedno z těchto tlačítek sociálních médií, budete přesměrováni na naše stránky na příslušné sociální síti. V takovém případě poskytovatel příslušné sítě sociálních médií obdrží informaci, že Váš prohlížeč vstoupil na příslušnou stránku našich webových stránek, a to i v případě, že na příslušné síti sociálních médií nemáte profil nebo na ní nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) jsou Vaším prohlížečem přenášeny přímo na server příslušného poskytovatele. Pokud kliknete na tlačítko sociální sítě a jste buď přihlášeni k příslušné sociální síti, nebo se následně přihlásíte na stránku příslušné sociální sítě, mohou být přenesené informace přiřazeny k Vašemu účtu v sociální síti.

Informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů poskytovateli příslušných sítí sociálních médií, identifikaci poskytovatele, možnosti kontaktu a vašich právech a možnostech nastavení ochrany údajů naleznete v příslušných informacích o ochraně údajů poskytovatelů sítí sociálních médií.

Právním základem pro integraci a používání tlačítek sociálních médií je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je marketing našich nabídek a našich webových stránek.

13. Stránky sociálních médií („fanouškovské stránky“)

Udržujeme veřejně přístupný profil na různých sociálních sítích, např. na Facebooku, Instagramu, LinkedIn, YouTube, Xingu, Twitteru a kununu.

Pokud navštívíte naše stránky sociálních médií a jste přihlášeni k příslušné síti sociálních médií, může poskytovatel příslušné sítě sociálních médií analyzovat Vaše chování při používání a přiřadit shromážděné informace k Vašemu účtu v síti sociálních médií a obohatit je tam. I když nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušné sítě sociálních médií, může poskytovatel příslušné sítě sociálních médií shromažďovat osobní údaje, například vaši IP adresu nebo údaje shromážděné prostřednictvím souboru cookie.

Provozovatelé sociálních sítí mohou tyto údaje použít k vytvoření uživatelských profilů. Na základě vašeho uživatelského profilu Vám pak mohou být zobrazovány zájmové reklamy jak na webových stránkách sítě sociálních médií, tak na jiných webových stránkách.

Pokud navštívíte některou z našich stránek na sociálních sítích, jsme společně s poskytovatelem sociální sítě zodpovědní za shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, ke kterému zde dochází. Pro informace o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů, ke kterému zde dochází, Vás odkazujeme na informace o ochraně osobních údajů příslušné sítě sociálních médií. Žádné další informace k této problematice nemáme k dispozici.

Svá práva subjektu údajů podle kapitoly III. nařízení GDPR (právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů atd.) můžete uplatnit jak vůči nám, tak vůči poskytovateli příslušné sociální sítě. V této souvislosti upozorňujeme, že zpracování osobních údajů a realizaci práv subjektu údajů v rámci našich stránek sociálních médií můžeme ovlivnit pouze v rámci možností, které nám příslušný poskytovatel poskytuje.

Právním základem pro používání stránek sociálních médií je náš oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším převažujícím oprávněným zájmem je přítomnost a marketing našich produktů a služeb na internetu.

14. Žádosti o místo

Shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, které nám žadatel poskytl za účelem provedení výběrového řízení. Údaje, které jsou požadovány jako povinná pole, jsou vyžadovány pro proces podání žádosti. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolné. Údaje uchazeče jsou zpřístupněny pouze těm osobám v naší společnosti, které připravují rozhodnutí o přijetí do zaměstnání nebo se na něm podílejí. Mohou to být i zaměstnanci přidružených společností.

Pokud s uchazečem uzavřeme pracovní smlouvu, budou poskytnuté údaje zpracovány za účelem realizace pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními.

Pokud je uzavřen pracovní poměr, uchováváme údaje uchazeče po dobu, po kterou jsou potřebné pro pracovní poměr, a pokud právní předpisy odůvodňují povinnost jejich uchovávání.

Pokud s uchazečem není uzavřena pracovní smlouva, uchováváme údaje uchazeče po dobu maximálně šesti měsíců, pokud je to v dané zemi přípustné, a to na základě našeho převažujícího oprávněného zájmu umožnit obranu proti nárokům nebo funkci uchovávání důkazů podle platných antidiskriminačních zákonů a zákonů o rovném zacházení. Po uplynutí této doby budou dokumenty žádosti vymazány, pokud žadatel výslovně nesouhlasil s delším uchováváním.

Právním základem pro zpracování dokumentů žádosti je čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) GDPR.

Pokud uchazeč souhlasil s uchováváním svých údajů po delší dobu, budeme údaje předložené v rámci žádosti uchovávat v našem fondu uchazečů po dobu dalších dvou let po ukončení procesu podávání žádostí, abychom mohli identifikovat budoucí pozice, o které by uchazeč mohl mít zájem, a v případě potřeby jej v této souvislosti kontaktovat.

Tento souhlas s uchováváním údajů o žádosti v našem fondu žadatelů lze kdykoli v budoucnu odvolat. Chcete-li tak učinit, zašlete nám prosím e-mail na adresu [email protected].

Právním základem pro ukládání informací ze žádostí o místo v rámci naší platformy žadatelů o práci je případně souhlas žadatele podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

15. Videokonference

Pokud se zúčastníte námi pořádané videokonference, webináře nebo online setkání (dále jen „videokonference“), budeme v rámci Vaší účasti zpracovávat Vaše osobní údaje.

Při účasti na videokonferenci se zpracovávají různé kategorie údajů. Rozsah údajů závisí také na údajích, které poskytnete před účastí na videokonferenci nebo během ní.

Pokud se účastníte námi pořádané videokonference, musíte při registraci obvykle uvést alespoň jedno jméno. Můžete však použít i pseudonym. Pro umožnění Vaší účasti je zpracovávána také Vaše IP adresa a ukládají se přihlašovací údaje a informace o zařízení/hardwaru. Zpracovává se také Vaše e-mailová adresa a profilový obrázek, pokud jste jej uvedli. Pokud se přihlásíte telefonicky, bude zpracováno Vaše telefonní číslo a případná IP adresa.

Abyste se mohli účastnit videokonference, budou zpracovávány údaje z mikrofonu vašeho terminálu a z případné videokamery terminálu, a pokud sdílíte obrazovku, budou zpracovávány informace z tohoto „sdílení obrazovky“. Kameru nebo mikrofon můžete kdykoli sami vypnout nebo ztlumit. Vždy sami rozhodujete, zda a které části obrazovky budou sdíleny.

Z videokonference lze pořizovat zvukové a obrazové záznamy. V takovém případě se zpracovávají soubory MP4 všech videozáznamů, zvukových záznamů a prezentací. Vždy bude uveden údaj o případném pořízení záznamu a v případě potřeby bude vždy získán výslovný souhlas účastníků s pořízením záznamu.

Ve videokonferenci můžete mít možnost používat funkce chatu, otázek nebo průzkumu. V tomto ohledu jsou Vámi zadané textové vstupy zpracovány za účelem jejich zobrazení ve videokonferenci a případného zaznamenání.

Pokud se na zpracování údajů zaměstnanců nevztahuje české právo nebo pokud v souvislosti s účastí na videokonferencích není zpracování osobních údajů nezbytné pro vznik, realizaci nebo ukončení pracovního poměru, ale přesto je základní součástí účasti na videokonferenci, je právním základem pro zpracování údajů náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V těchto případech je naším oprávněným zájmem efektivní realizace videokonferencí.

Dále je právním základem pro zpracování údajů při provádění videokonferencí čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pokud jsou schůzky prováděny v rámci smluvních vztahů nebo za účelem zahájení smluvního vztahu (například v případě videokonferencí s našimi klienty v rámci realizace projektu nebo účasti na webináři).

Právním základem pro zpracování údajů v souvislosti s Vaší účastí na námi organizované videokonferenci je dále náš převažující oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je v těchto případech efektivní realizace videokonferencí.

Pro realizaci videokonferencí využíváme jednoho nebo více poskytovatelů služeb jako zpracovatele na základě smlouvy o pověření podle čl. 28 GDPR.

To může zahrnovat předání osobních údajů do třetí země mimo EU. V takovém případě zajišťujeme, aby byly poskytnuty vhodné záruky pro předání v souladu s čl. 46 GDPR. Doklady o příslušných zárukách (standardní smluvní doložky nebo standardní doložky o ochraně osobních údajů) vám rádi na požádání kdykoli poskytneme. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

16. Příjemce dat

V rámci naší společnosti získávají Vaše údaje ta interní oddělení, která je potřebují k plnění svých úkolů, případně k plnění smluv s Vámi, ke zpracování údajů s Vaším souhlasem nebo k ochraně našich převažujících oprávněných zájmů.

Údaje jsou třetím stranám předávány pouze v rámci zákonných požadavků. Vaše údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné, např. na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro smluvní účely nebo pro ochranu našeho převažujícího oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR při efektivním výkonu naší obchodní činnosti.

Pokud k poskytování webových stránek a/nebo našich služeb využíváme poskytovatele služeb nebo třetí strany, přijímáme příslušná právní opatření a technická a organizační opatření k zajištění ochrany Vašich osobních údajů.

Pokud v souvislosti s poskytováním webových stránek a/nebo našich služeb používáme obsah nebo nástroje od poskytovatelů služeb nebo třetích stran a jejich sídlo se nachází ve třetí zemi, jsou údaje pravidelně předávány do třetí země. Třetí země jsou země, ve kterých není GDPR přímo použitelným právem, tj. země mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor. K předávání údajů do třetích zemí dochází pouze v případě, že existuje buď odpovídající úroveň ochrany údajů, souhlas nebo jiné zákonné povolení, zejména odpovídající záruka podle čl. 46 GDPR.

17. Vaše práva

Máte právo na bezplatné informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto údajů. Máte také právo omezit zpracování a vznést námitku proti zpracování.

Máte také právo na to, aby Vaše údaje, které zpracováváme automaticky, byly předány Vám nebo třetí straně v běžném, strojově čitelném formátu.

Chcete-li uplatnit svá práva, kontaktujte nás prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

18. Odvolání souhlasu

Některé operace zpracování údajů jsou možné pouze s Vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Chcete-li tak učinit, stačí nám zaslat neformální e-mail prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Zákonnost zpracování údajů provedeného do odvolání souhlasu zůstává odvoláním nedotčena.

19. Právo na námitku

POKUD JSOU VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY Z DŮVODU NAŠICH PŘEVAŽUJÍCÍCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ, JAK JE VYSVĚTLENO V TOMTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, MŮŽETE PROTI TAKOVÉMU ZPRACOVÁNÍ VZNÉST NÁMITKU S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA. CHCETE-LI TAK UČINIT, KONTAKTUJTE NÁS NA VÝŠE UVEDENÝCH KONTAKTNÍCH ÚDAJÍCH.

TOTO PRÁVO NA NÁMITKU MÁTE V ZÁSADĚ POUZE TEHDY, POKUD EXISTUJÍ DŮVODY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE (ČL. 21 ODST. 1 GDPR). PO UPLATNĚNÍ PRÁVA VZNÉST NÁMITKU NEBUDOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO TYTO ÚČELY DÁLE ZPRACOVÁVÁNY, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁNÍ PROBÍHÁ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU, MŮŽETE KDYKOLI UPLATNIT SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU (ČL. 21 ODST. 2 NAŘÍZENÍ O GDPR) A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU ZPRACOVÁVÁNY ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU BEZ OHLEDU NA DŮVODY NÁMITKY.

20. Automatizované rozhodování

Neprovádíme automatizované rozhodování včetně profilování.

21. Ukládání a mazání

Dodržujeme zásady vyhýbání se datům a úspory dat. Vaše osobní údaje proto uchováváme pouze po dobu nezbytnou k dosažení zde uvedených účelů nebo po dobu stanovenou zákonem.

Pokud účel uložení pomine nebo pokud uplyne zákonem stanovená doba uložení, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

22. Zabezpečení údajů

Přijímáme organizační, smluvní a technická bezpečnostní opatření v souladu s nejnovějšími poznatky, abychom zajistili dodržování ustanovení zákonů o ochraně osobních údajů a chránili tak námi zpracovávané údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob.

Naše webové stránky používají z bezpečnostních důvodů šifrování SSL a chrání přenos důvěrného obsahu, jako jsou objednávky, dotazy nebo platební údaje, které nám posíláte.

24. Změny těchto informací o ochraně údajů

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů čas od času změnit tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Pro Vaši další návštěvu pak bude platit nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav: november 2023