Úvodní stránka / Všeobecné obchodní podmínky /

§ 1 Všeobecné – rozsah platnosti

 1. Naše obchodní podmínky platí bez výhrad; odporující nebo rozdílné podmínky objednatele neuznáváme s výjimkou předchozího písemného souhlasu s jejich platností. Naše obchodní podmínky platí i v případě, že dodávku zákazníkovi bez výhrad provedeme s vědomím rozporuplných nebo odchylných podmínek zákazníka.
 2. Všechna ujednání, která byla uzavřena mezi námi a objednatelem za účelem provedení této smlouvy, jsou uvedena písemně v této smlouvě.
 3. Naše obchodní podmínky jsou uplatnitelné pouze vůči podnikům ve smyslu § 14 BGB (Německo).
 4. Naše obchodní podmínky platí také pro budoucí obchody s objednatelem, i když při budoucích obchodech nebude speciálně poukázáno na platnost Všeobecných obchodních podmínek.

§ 2 Nabídka – podklady nabídky

 1. Naše nabídky jsou pro nás v každém ohledu nezávazné.
 2. Pokud objednávka vychází z nabídky podle § 145 BGB, je možné ji akceptovat během 4 týdnů.
 3. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva na vyobrazení, výkresy, kalkulace a další podklady; nesmí být zpřístupněny třetím osobám. To platí zvláště pro písemné podklady, které jsou označeny jako „důvěrné“. Před jejich předáním třetím osobám musí mít objednatel naše výslovné písemné schválení. S dodávkou obrazových a výkresových dat obdrží objednatel Podmínky užívání (viz str. 554) společnosti HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair v platném znění. Objednatel souhlasí s platností podmínek užívání.

§ 3 Potvrzení

 1. Nám doručené zakázky jsou pro nás závazné jedině tehdy, pokud jsou od nás písemně nebo elektronicky potvrzeny.
 2. Rozpor z naší strany kvůli chybě platí jako včasný i tehdy, pokud nebyl proveden neprodleně, ale v přiměřené lhůtě od objevení důvodu rozporu.

§ 4 Ceny

 1. Pokud nevyplývá z potvrzení zakázky nic jiného, platí naše ceny „ze závodu“ vyjma balení podmíněného přepravou; to je účtováno odděleně.
 2. Vyhrazujeme si právo naše ceny odpovídajícím způsobem navýšit, pokud po uzavření smlouvy dojde ke zvýšení nákladů, zvláště na základě uzavření kolektivní dohody nebo zvýšení cen materiálů. Na vyžádání toto objednateli prokážeme.
 3. Zákonná daň z přidané hodnoty není v našich cenách obsažena; je ve faktuře vykázána odděleně v zákonné výši v den vystavení faktury.

§ 5 Odeslání

 1. Pokud je zboží na základě přání odběratele zasíláno, přechází nejpozději s opuštěním závodu/skladu riziko případného zničení nebo případného poškození zboží na odběratele. Pokud je zboží připraveno k odeslání a odeslání nebo se odběr zpozdí z důvodů, které způsobil odběratel, přechází nebezpečí při přijetí oznámení o připravenosti k odeslání na odběratele.
 2. Náklady na odeslání hradí odběratel. Balné je vypočteno za režijní ceny a nevrací se zpět.

§ 6 Platba

 1. Faktury jsou vystaveny v den dodání nebo odeslání. Pohledávka vykázaná ve faktuře je ihned splatná a musí být zaplacena během 30ti pracovních dní bez odpočtu. Pro začátek této lhůty je směrodatné datum uvedené na faktuře. Při platbě během 10 dnů od přijetí faktury poskytujeme slevu 3 % z čisté částky faktury, pokud není odsouhlaseno jinak. Odpočet slevy od nové faktury je nepřípustný, nejsou-li ještě vyrovnány starší faktury.
 2. Odběratel nemůže započítat neplatně zjištěné nebo námi neuznané protinároky ani kvůli nim uplatnit zadržovací právo. Kromě toho je oprávněn k uplatnění zadržovacího práva jen do té míry, spočívá-li jeho protinárok na stejném smluvním vztahu.
 3. Při překročení splatnosti 30 dnů od data fakturace je nutné ode dne překročení této lhůty platit úroky ve výši osmi procentních bodů nad příslušným základním úrokem dle § 247 BGB. Za vyhotovené upomínky je vystavena faktura 3 eura za každou upomínku.
  Směnky jsou přijímány k plnění bez ručení za stížnost nebo jen po dohodě za předpokladu možné slevy. Diskontní výdaje jsou účtovány ode dne splatnosti fakturační částky. Všechny naše pohledávky - včetně těch, u kterých jsme přijali směnku jako platbu - jsou ihned splatné, pokud nejsou dodrženy platební podmínky nebo nám jsou po uzavření smlouvy známy jasné důvody, které snižují důvěryhodnost kupujícího. Dále jsme v takovém případě oprávněni odmítnout naše dosud neuhrazená plnění, dokud nebude jejich protislužba uplatněna nebo dokud nebude pro ně poskytnuta záruka. Můžeme dále zakázat další prodej zboží dodaného s výhradou vlastnictví a vyžadovat vrácení.

§ 7 Dodací lhůta, Vyšší moc, Opatření při pracovních sporech

 1. Dohodnuté nebo sdělené dodací termíny jsou pokud možno dodržovány, ale nejsou závazné.
 2. Pokud jsme jako dodavatelé při plnění svých povinností omezeni zásahem nepředvídatelných podmínek (vyšší moci), které přes všemožnou myslitelnou pečlivost dle podmínek daného případu nemůžeme odvrátit (např. provozní porucha nebo zpoždění při dodání důležitých surovin a materiálů), prodlužuje se, není-li dodávka nebo služba nemožná, dodací lhůta v přiměřeném rozsahu. Pokud by v důsledku výše uvedených okolností nebylo možné dodat zboží nebo provést plnění, tak jsme od povinnosti dodávky osvobozeni. Přiměřené prodloužení dodací lhůty platí také v případě řádné stávky a řádné výluky. Pokud se jedná o protiprávní stávku s následkem přerušení provozu, platí výše uvedené ohledně zpoždění, pokud protiprávní stávka nemohla být námi, pomocí zavedených právních opatření, okamžitě odvrácena.
  Pokud se ve výše uvedených případech prodlužuje dodací doba nebo pokud jsme kvůli nemožnosti výkonu osvobozeni od povinnosti dodávky, odpadají případné vznesené požadavky objednatele na náhradu škody. Pokud nastanou výše uvedené skutečnosti na straně objednatele, platí to stejné pro jeho povinnost odběru.
  Oprávnění z § 326 odst. 4 a 5 BGB zůstávají nedotčená. Smluvní strana, která odpovídá za převzetí, poskytnutí nebo odvrácení, které je příčinou prodlení, se nemůže dovolávat ustanovení tohoto odstavce.
 3. Překážky toho druhu uvedeného výše musí smluvní strana svému partnerovi sdělit bez odkladu. Pokud tak nebude učiněno, nenastávají zvýhodněné právní následky.

§ 8 Reklamace, ručení, obzvláště odpovědnost za vady a vrácení zboží

 1. Naše odpovědnost za vady předpokládá, že objednatel dostál řádně svým zkušebním a reklamačním povinnostem dle pravidel obchodního nákupu. Zjištění nedostatků musí objednatel bezodkladně písemně sdělit, u nerozpoznatelných chyb tak učiní ihned po zjištění. Objednatel provede u zboží, které má být namontováno do jiné věci nebo umístěno na jinou věc, před montáží nebo umístěním opětovnou kontrolu zjevných závad, ledaže by toto šetření nebylo objednateli přijatelné. Pokud nedojde k nahlášení nedostatků, je zboží v tomto ohledu považováno za schválené.
 2. V případě oprávněné reklamace nám nejdříve přísluší právo dodatečného plnění, přičemž můžeme podle naší vlastní volby provést odstranění chyb nebo dodatečnou dodávku. Nároky objednatele za účelem výdajů nutných pro dodatečné plnění, zvláště přepravní náklady, cestovné, pracovní náklady a materiálové náklady, jsou vyloučeny, pokud se náklady zvýší kvůli tomu, že předmět dodávky byl dodatečně přemístěn na jiné místo, než je sídlo objednatele, s výjimkou situace, kdy přemístění odpovídá řádnému užívání.
 3. Jestliže objednatel namontoval vadné zboží podle svého způsobu a účelu použití sám nebo prostřednictvím pověřené třetí osoby do jiné věci nebo ho namontoval na jinou věc, může objednatel požadovat náhradu za nevyhnutelné náklady na odstranění závadného zboží a jeho montáž nebo umístění opraveného nebo dodaného bezvadného zboží („Náklady na demontáž a montáž“) pouze v souladu s následujícími ustanoveními:
  a) Nevyhnutelné jsou pouze takové náklady, které bezprostředně vznikly na základě obvyklých tržních podmínek, které se týkají demontáže, popř. demontáže vadného zboží a montáže, resp. umístění identického zboží, a které nám objednatel prokázal předložením průkazných písemných dokladů.
  b) Pohledávky objednatele nad rámec nutných demontážních a montážních nákladů, zejména náklady na následné škody způsobené vadou, jako např. ušlý zisk, provozní náklady nebo zvýšené náklady na pořízení náhrady nejsou náklady na demontáž a montáž, a proto nejsou v rámci dodatečného plnění podle § 439 odst. 3 BGB.
  c) Žádná náhrada nákladů nemůže být požadována pro takové náklady na montáž a demontáž, které vznikly tím, že objednatel již během montáže rozpoznal vadnost zboží nebo závažné známky vady zboží a přesto dále pokračoval s jeho další montáží. Naše náhrada nákladů se v tomto případě omezuje na náklady na demontáž a opětovnou montáž věcí ve stádiu, ve kterém objednatel objevil závadu.
  d) Započtení objednatele s případnými nároky na náhradu nákladů za demontáž a montáž bez našeho souhlasu je vyloučeno. § 6.2 zůstává nedotčen.
  e) Právo objednatele na zálohu na demontáž a montáž nevzniká.
 4. Pokud jsou náklady uplatněné objednatelem na dodatečné plnění v konkrétním a ojedinělém případě, zejména ve vztahu ke kupní ceně zboží v bezvadném stavu a s přihlédnutím k významu porušení smlouvy, vyhrazujeme si právo odmítnout náhradu nákladů. V každém případě obvykle dochází k nepřiměřenosti, pokud uplatněné výdaje, zejména náklady na odstranění a instalaci, překročí hodnotu 150 % (čisté) kupní ceny zboží v bezzávadovém stavu nebo 200 % snížené hodnoty zboží kvůli závadě.
 5. Nároky na odstoupení objednatele vůči nám s ohledem na § 445a BGB jsou vyloučeny, pokud zboží nebylo v rámci další distribuční cesty prodáno spotřebiteli. Předpis § 478 odst. 2 BGB zůstává nedotčen.
 6. Před uplatněním dalších práv musí objednatel písemně stanovit přiměřenou lhůtu s hrozbou odmítnutí. To neplatí v případě, kdy jsme předem výslovně odmítli dodatečné plnění. Pokud je dodávaná věc určena jen podle druhu, odpadají veškeré nároky na náhradu škody nezávisle na zavinění. V ostatních případech přísluší nároky na náhradu škody vůči nám pouze pokud je nám ohledně výskytu škody prokázána hrubá nedbalost nebo záměr; § 444 BGB zůstává nedotčen. Toto omezení neplatí pro škody vyplývající z ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví, které spočívají v nedbalostním porušení povinností z naší strany nebo v záměrném nebo nedbalostním porušení povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby. Rovněž se nevztahuje na jiná poškození, která jsou založena na hrubě nedbalém porušení povinností z naší strany nebo na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby.
  Toto omezení neplatí pro škody vyplývající z ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví, které spočívají v nedbalostním porušení povinností z naší strany nebo v záměrném nebo nedbalostním porušení povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby. Rovněž se nevztahuje na jiná poškození, která jsou založena na hrubě nedbalém porušení povinností z naší strany nebo na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby.
 7. Uplatnění nároků ze záruky ze skrytých vad nebo záruky životnosti předpokládají, že z naší strany byla taková záruka výslovně a písemně udělena. Objednatel nám musí při uplatnění nároků ze záruky neprodleně dát k dispozici vhodné díly z předmětné dodávky za účelem přezkoumání.
 8. Nároky na odstranění vady jsou promlčeny po dvou letech od dodání; delší promlčecí lhůta dle § 438 odst. 1 č. 2 BGB zůstává nedotčena. Promlčení je pozastaveno písemným prohlášením objednatele, který uplatňuje nárok na odstranění vady, až do okamžiku, kdy je z naší strany písemně odmítnuto plnění, přičemž rozhodující je datum přijetí písemného prohlášení druhou smluvní stranou.
 9. V případě povinnosti náhrady z důvodu námi způsobeného porušení smluvních povinností je povinnost náhrady omezena na pojistnou částku našeho pojištění odpovědnosti za vady výrobku. Toto omezení neplatí pro škody vyplývající z ohrožení života, zranění nebo poškození zdraví, které spočívají v nedbalostním porušení povinností z naší strany nebo v záměrném nebo nedbalostním porušení povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby. Rovněž se nevztahuje na jiná poškození, která jsou založena na hrubě nedbalém porušení povinností z naší strany nebo na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení povinností zákonného zástupce nebo pověřené osoby.
 10. Pokud je naše ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to také pro osobní ručení našich zaměstnanců a dalších pověřených osob.
 11. Zpětné vrácení dodávky objednatelem vyžaduje náš předchozí písemný souhlas. Pokud dojde k vrácení dodávky díky oprávněnému odstoupení, např. na základě vad dodaného zboží, vzniká nárok na udělení souhlasu, pokud má objednatel zvláštní zájem na zpětvzetí zboží.

§ 9 Dodávky

 1. Objednané množství je expedováno v balicích jednotkách. Větší nebo menší dodávky, v případě specifických výrobků až do 10 % objemu dodávky, jsou možné dle podmínek výroby a je třeba je dohodnout.
 2. Částečné dodávky, pro které byly vystaveny faktury, platí jako zvláštní smlouva.

§ 10 Vyhrazení vlastnického práva

 1. Zboží zůstává v našem vlastnictví až do plného zaplacení celé pohledávky z obchodního vztahu, včetně vedlejších pohledávek, nároků na náhradu škody a proplacení šeků a směnek. Vyhrazení vlastnického práva zůstává také tehdy, byly-li jednotlivé pohledávky námi převzaty do otevřeného účtu a byla-li sestavena a uznána bilance.
 2. Zpracování nebo přestavění koupené věci objednatelem je vždy provedeno z naší strany, aniž bychom k tomu byli zavázáni. Pokud je koupená věc zpracována společně s předměty, které nám nepatří, získáváme podíl na nové věci v poměru hodnoty koupené věci vzhledem k ostatním předmětům v okamžiku zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí ostatně to stejné jako pro koupenou věc s vyhrazeným právem vlastnictví.
 3. Objednatel je oprávněn k dalšímu prodeji, dalšímu zpracování nebo k montáži zboží s vyhrazeným právem s ohledem na následující ustanovení a pouze s pravidlem, že pohledávky podle následujícího čísla 5 skutečně přechází na nás.
 4. Oprávnění objednatele dále prodat, zpracovat nebo namontovat v řádném obchodním styku zboží s vyhrazeným vlastnictvím, končí odvoláním z naší strany v důsledku dlouhodobého zhoršení stavu majetku objednatele, nejpozději ale při jeho insolvenci popř. při požadavcích nebo otevření insolvenčního řízení ohledně jeho majetku.
 5. Objednatel tímto postupuje pohledávky se všemi vedlejšími právy z dalšího prodeje zboží s vyhrazeným vlastnictvím, včetně případného požadavku na nedoplatek. Pokud bylo zboží zpracováno, smícháno nebo smíšeno a pokud prodávající požádal o spoluvlastnictví ve výši hodnoty faktury, přísluší mu pohledávka z kupní ceny dle podílu hodnoty jeho práv ke zboží.
  Pokud je zboží s výhradou vlastnictví zabudováno do pozemku/budovy, postupuje už nyní kupující takto vzniklé pohledávky na náhrady nebo pohledávky z dalšího prodeje pozemku/budovy ve výši fakturační hodnoty zboží s výhradou vlastnictví včetně všech vedlejších práv i práva na poskytnutí zajišťovací hypotéky s předností před ostatními hypotékami.
  Pokud zákazník prodal pohledávku v rámci reálného faktoringu, naše pohledávka se stává okamžitě splatnou a zákazník nám postoupí pohledávku vůči faktoru, který nastupuje na jeho místo, a obratem nám předá výtěžek z prodeje. Výše uvedená postoupení pohledávek budou námi přijata.
 6. Objednatel je oprávněn, pokud plní své platební povinnosti, vybrat odstoupené pohledávky. Oprávnění k inkasu je zrušeno při odvolání, nejpozději při zpoždění platby objednatele nebo při podstatném zhoršení stavu majetku objednatele. V takovém případě jsme objednatelem zplnomocněni odběratele informovat o odstoupení a vybrat sami pohledávku.
  Objednatel má povinnost nám na vyžádání vystavit přesnou sestavu pohledávek, které objednateli přísluší, s adresou odběratele, výší jednotlivých pohledávek, fakturačním datem atd. a sdělit nám všechny potřebné informace důležité pro platnost podstupovaných pohledávek a umožnit kontrolu těchto informací.
 7. Pokud hodnota námi vlastněných záruk překročí o více než 20 % veškeré pohledávky, jsme na základě žádosti objednatele nebo třetí osoby, která je znevýhodněná nadbytečným zajištěním objednatele, povinni provést uvolnění záruk dle jeho volby.
 8. Zastavení nebo převedení záruky do vlastnictví u zboží s výhradou vlastnictví, popř. odstoupené pohledávky, je nepřípustné. Objednatel nás musí ihned informovat o zastavení nebo jiných akcích třetích osob a musí udat zástavního věřitele nebo další třetí osoby tak, abychom mohli popř. podat žalobu podle § 771 civilního soudního řádu (ZPO). V případě, že nám zástavní věřitel nebo jiná třetí osoba není schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady řízení podle § 771 ZPO, odpovídá za nám vzniklou škodu objednatel.
 9. Zpětné převzetí předmětu dodávky z důvodu výhrady vlastnictví představuje odstoupení od smlouvy z naší strany pouze tehdy, pokud to výslovně písemně prohlásíme. Ze zpět převzatého zboží s výhradou vlastnictví můžeme uspokojit naše požadavky přímým prodejem.
 10. Objednavatel pro nás uchovává zboží s výhradou vlastnictví bezplatně. Musí se pojistit proti běžným nebezpečím, jako je např. oheň, krádež a voda v běžném rozsahu. Objednatel tímto postupuje své nároky na odškodnění ve výši fakturační hodnoty zboží, která mu přísluší ze škod výše uvedeného druhu vůči pojišťovacím společnostem nebo jiným povinným subjektům.
  Přijímáme toto odstoupení.
 11. Všechny pohledávky i práva z výhrady vlastnictví na všech zvláštních formách stanovených v těchto podmínkách zůstávají až do kompletního uvolnění z eventuálních závazků, které jsme přijali v zájmu objednatele.

§ 11 Náklady na nástroje

 1. Z nákladů na nástroje jsou v zásadě účtovány jen podíly, a to odděleně od hodnoty zboží. Uhrazením podílu na nákladech za nástroje nezískává objednatel žádné nároky na nástroje; zůstávají stále vlastnictvím a v majetku výrobce. Výrobce se zavazuje uchovat pro objednatele nástroje jeden rok po poslední dodávce. Pokud je před uplynutím lhůty objednatelem sděleno, že byly během dalšího roku zadány nové objednávky, prodlužuje se lhůta uchování o další rok. Po této době, a pokud nedojde k objednávce, může výrobce volně disponovat nástroji.
 2. Vznikající náklady za neuplatněné zakázky: Za zakázek, u nichž dojde ve stádiu rozvoje (díky těžkostem s formováním nebo přetvářením) nebo v době náběhu k anulaci, si vyhrazujeme právo na vyúčtování vzniklých nákladů. Přitom budou účtovány náklady vzniklé při schválení vzoru za sadu prvních nástrojů, v případě zrušení po schválení vzoru příslušné náklady podle výše předpokládané měsíční potřeby za celý rozsah sériových nástrojů, zvláštních zařízení a měřidel.
 3. Opracované, vyúčtované nástroje zůstávají čtyři týdny k nahlédnutí, teprve po uplynutí této lhůty budou sešrotovány. Na hotové plány jednotlivých etap a konstrukční výkresy nástrojů se nevztahuje povinnost je prokázat k ochraně používaných procesů.

§ 12 Lhůta odebrání

 1. Pokud kupující odvolal nebo neodebral během určené lhůty objednané zboží, můžeme po uplynutí této lhůty svobodně odstoupit od smlouvy nebo předložit fakturu.

§ 13 Místo plnění, Příslušný soud, Použitelné právo, Účinnost

 1. Místem plnění a příslušným soudem je pro všechny spory vzniklé ze smluvního vztahu, včetně případných procesů s šeky, směnkami a doklady, sídlo dodavatele, pokud je objednatel obchodníkem ve smyslu obchodního zákoníku nebo nemá ve vnitrozemí obecnou soudní příslušnost.
 2. Na smluvní vztahy se aplikuje německé právo. Úmluva OSN o mezinárodních kupních smlouvách je vyloučena
 3. Případnou neúčinností jednoho nebo více ustanovení není dotčena účinnost ostatních ustanovení.

Všeobecné obchodní podmínky ve formátu PDF

(stav k 08/2018)