Úvodní stránka / Značková kvalita / Resista®-Záruka na povrchy / Resista® – Vysvětlení záruky

Resista® – Vysvětlení záruky

I. Obecně

Kromě zákonných práv vyplývajících pro koncové uživatele z koupě produktů HOPPE poskytujeme koncovým uživatelům záruku výrobce na odolnost povrchu kování dveřních klik a okenních klik značky „HOPPE – Klika pro Vás.“, které jsou vybaveny speciálním atributem „Resista®“ (dále jen „povrch Resista®“).

Ve smyslu této záruky výrobce jsou „Produkty HOPPE“ kování dveřních klik a okenní kliky značky „HOPPE – Klika pro Vás.“. Kování dveřních klik HOPPE přitom zahrnuje dveřní kliku (nazývanou také rukojeť) nebo madlo nebo mušli pro posuvné dveře, rozetu pod kliku a/ nebo klíčovou rozetu nebo dveřní štít (popř. vč. otočné olivy), ale ne zástrčný zámek, cylindrickou vložku a klíč. Okenní kliky HOPPE označují okenní kliky a kliky pro balkonové dveře, jako např. kliky pro paralelně posuvné/výklopné dveře a kliky pro zdvižně posuvné dveře. Klika HOPPE pro okna nebo balkonové dveře sestává z kliky (nazývané také rukojeť) a/nebo z rozety pro okenní kliku a/nebo podkonstrukce, u uzamykatelných provedení včetně cylindrické vložky a klíče. Určité kliky pro balkonové dveře kromě toho zahrnují posuvné mušle a štíty s volitelným otvorem pro profilovou cylindrickou vložku, ne však profilovou cylindrickou vložku a klíče. K okenní klice, resp. ke klice pro balkonové dveře nepatří okenní převodovka ani blokovací prvky na okenním křídle.

„Koncovým uživatelem“ ve smyslu této záruky výrobce je každá fyzická či právnická osoba, která jako první zakoupila produkt HOPPE od společnosti HOPPE, od obchodníka či jiné fyzické nebo právnické osoby, která produkt společnosti HOPPE montuje či dále prodává zákazníkům v rámci své obchodní činnosti. Produkt HOPPE nesmí být zakoupen se záměrem jeho montáže nebo dalšího prodeje třetí stranou v rámci obchodní operace.

II. Záruka

Jako výrobce garantujeme koncovým uživatelům dokonalou odolnost povrchů Resista® kování dveřních klik a okenních klik při přiměřeném používání. Záruka se vztahuje na povrch a zahrnuje všechny vady prokazatelně vzniklé při výrobě nebo vadou materiálu, obzvláště když povrch zmatní, popř. se potrhá (tvorba skvrn) nebo se ochranný povrch odlupuje.

Naše záruka na povrch platí po celém světě pro všechny produkty HOPPE, které jsou vybaveny povrchem Resista®. Tyto produkty jsou na obalu označeny speciálním atributem „Resista®“.

Záruku na povrch Resista® poskytujeme na dobu 10 let od data koupě produktu koncovým uživatelem.

Tato záruka na povrch se výslovně nevztahuje na všechny díly, které nejsou v namontovaném stavu viditelné, a také vyměnitelné samostatné díly, zejména šrouby, spojovací kolíky atd., a také elektronické díly. Kromě toho se záruka nevztahuje na škody vzniklé:

  • použitím v rozporu s určením, nevhodným nebo nepřiměřeným používáním;
  • nesprávným a nedbalým zacházením;
  • nedodržením návodu na montáž a údržbu;
  • vlastními změnami a opravami na produktu;
  • působením chemických a fyzikálních vlivů na povrch materiálu, k nimž nedošlo při řádném používání, např. poškození v důsledku kontaktu s ostrými předměty nebo v důsledku neodborného použití čisticích prostředků a čisticích pomůcek;
  • poškození z důvodu vyšší moci nebo živelních katastrof.

III. Záruční plnění

Poskytnutí záruky spočívá výhradně v tom, že v případě, vyskytne-li se během záruční lhůty vada na povrchu Resista®, provedeme dle našeho uvážení koncovému uživateli bezplatnou opravu produktu nebo bezplatně dodáme odpovídající nebo stejný produkt. Tato záruka nepokrývá náklady a výdaje vzniklé koncovému uživateli v souvislosti s montáží a demontáží produktu HOPPE nebo zasláním produktu společnosti HOPPE nebo prodejci.

IV. Postup pro uplatňování záruky, který musí dodržet koncový
uživatel

První koncový uživatel může svá práva vyplývající z této záruky uplatnit v záruční lhůtě vůči prodejci, od něhož tento produkt zakoupil, popř. přímo vůči naší společnosti HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe 6, 7537 Müstair, Švýcarsko. Nutnou podmínkou pro uplatnění záruky však je, aby koncový uživatel předložil jak reklamovaný produkt, tak také doklad o tom, že k závadě na povrchu Resista® došlo během záruční lhůty. Jako důkaz je možné předložit zejména doklad o zaplacení. Doporučujeme proto, abyste si pečlivě uschovali doklad o zaplacení minimálně po dobu záruční lhůty.

IV. Zákonem stanovená práva

Koncový uživatel má v případě vad zboží vůči prodávajícímu, u kterého produkt zakoupil, nebo dodavateli, který produkt na jeho zakázku namontoval (např. řemeslník), zákonná práva pro případ věcných vad. Tato práva může koncový uživatel využít bezplatně; práva nejsou touto zárukou omezena. V závislosti na okolnostech mohou přesahovat rozsah práv vyplývajících z této záruky a být pro koncového uživatele příznivější nebo tuto záruku nesplňovat. Tato záruka neomezuje ani jiná zákonná práva koncového uživatele, např. práva vyplývající ze zákona o odpovědnosti za produkt.

VI. Jméno a adresa poskytovatele záruky

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 6
CH-7537 Müstair

(stav k 12/2022)