Startpagina / Merkenkwaliteit / Resista®-oppervlakgarantie / Resista®-garantieverklaring

Resista® – De oppervlakgarantie van HOPPE

I. Algemeen

Naast en bovenop de wettelijke rechten die voor de eindgebruiker voortvloeien uit de aanschaf van HOPPE-producten, bieden wij aan eindgebruikers een fabrieksgarantie op de duurzaamheid van het oppervlak van deurkrukgarnituren en raamgrepen van het merk “HOPPE – De goede greep.” die met het speciale attribuut “Resista®” zijn uitgerust (hierna “Resista®-oppervlak” genoemd).

“HOPPE-producten” zijn in het kader van deze fabrieksgarantie deurkrukgarnituren en raamgrepen van het merk “HOPPE – De goede greep.”.

Een HOPPE-deurkrukgarnituur bestaat uit een deurkruk (ook wel greep genoemd) of beugelgreep of schuifdeurkom, krukrozet en/of sleutelrozet of deurschild (evt. incl. draaiknop), maar geen insteekslot, sluitcilinder en sleutel.

HOPPE-raamgrepen zijn de aanduiding voor raamgrepen en raamdeurgrepen, zoals parallelle schuif-kiepdeurgrepen en hefschuifdeurgrepen. Een HOPPE-greep voor ramen of vensterdeuren bestaat uit een greep (ook wel handgreep genoemd) en/of raamgreeprozet en/of onderconstructie, bij afsluitbare uitvoeringen incl. slotcilinder en sleutel. Bepaalde raamdeurgrepen omvatten bovendien schuifelementen en schilden met optionele perforatie voor profielcilinders, maar geen profielcilinders en sleutels. Niet tot de raamgreep resp. raamdeurgreep behoren het raammechanisme en de vergrendelingselementen aan de raamvleugel.

“Eindgebruiker” in de zin van deze fabrieksgarantie is iedere natuurlijke of rechtspersoon die het HOPPE-product als eerste van HOPPE heeft gekocht, een dealer of iedere andere natuurlijke of rechtspersoon die het HOPPE-product in het kader van zijn bedrijfsvoering monteert of aan derden verkoopt. Het HOPPE-product mag niet zijn verworven met de bedoeling het in het kader van een bedrijfsuitoefening te assembleren of aan derden door te verkopen.

II. Garantiedekking

Als fabrikant garanderen wij eindgebruikers de probleemloze houdbaarheid van Resista®-oppervlakken van correct gebruikte HOPPE-deurkrukgarnituren en -raamgrepen. Deze oppervlakgarantie omvat alle gebreken die, indien geen sprake is van ondeskundig handelen, aantoonbaar op fabricage- of materiaalfouten zijn terug te voeren. Dit is bijvoorbeeld het geval als het oppervlak verkleurt of geïnfiltreerd wordt (“vlekvorming”), of als de beschermlaag wordt aangetast.

Onze oppervlakgarantie geldt wereldwijd voor alle HOPPE-producten die van het Resista®-oppervlak zijn voorzien. Deze producten zijn op de verpakking voorzien van het speciale attribuut “Resista®”.

Wij verlenen de Resista®-oppervlakgarantie gedurende een periode van 10 jaar vanaf de dag van aankoop door de eindgebruiker.

Uitdrukkelijk uitgezonderd van deze oppervlakgarantie zijn alle in gemonteerde toestand niet-zichtbare onderdelen en vervangbare onderdelen, zoals in het bijzonder schroeven, verbindingsstiften enz. evenals elektronische componenten. Bovendien aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van:

  • oneigenlijk, onoordeelkundig of ondeskundig gebruik;
  • onjuiste en nalatige behandeling;
  • het niet in acht nemen van de montage- en onderhoudsinstructies;
  • eigenmachtig aan het product aangebrachte wijzigingen en reparaties;
  • chemische en fysische, door ondeskundig gebruik ontstane inwerkingen op het materiaaloppervlak, bijv. beschadigingen door scherpe voorwerpen of ongeschikte reinigingsmiddelen en reinigingshulpmiddelen;
  • schade door overmacht of natuurrampen.

III. Garantievoorwaarden

Onze garantie bestaat hieruit dat wij, uitsluitend bij de eindgebruiker, in het geval van een binnen de garantieperiode opgetreden defect aan het Resista®-oppervlak naar onze keuze een gratis reparatie van het product uitvoeren of het product gratis vervangen door het betreffende of een gelijksoortig en gelijkwaardig product, als sprake mocht zijn van een tekortkoming in de werking ervan.

De door de eindgebruiker gemaakte kosten en uitgaven voor het in- en uitbouwen van het HOPPE-product of voor het verzenden van het product naar HOPPE of de vakhandel worden niet door deze garantie gedekt.

IV. Door de eindgebruiker te volgen procedure om aanspraak te maken op de garantie

De eindgebruiker kan de rechten krachtens deze garantie middels een schriftelijke claim binnen de garantieperiode ter attentie van de dealer bij wie de eindgebruiker het product heeft gekocht of rechtstreeks bij ons, HOPPE Holding AG, Via Friedrich Hoppe 6, 7537 Müstair, Zwitserland, doen gelden.

Voorwaarde is bovendien dat de eindgebruiker zowel het betreffende product voorlegt als een bewijs levert dat het gebrek aan het Resista®-oppervlak binnen de garantieperiode is opgetreden. Dit is in het bijzonder mogelijk op vertoon van het aankoopbewijs van de eindgebruiker. Daarom wordt geadviseerd om het aankoopbewijs minimaal te bewaren tot de garantieperiode is verlopen.

V. Wettelijke rechten

De eindgebruiker heeft in geval van gebreken van de goederen tegenover de verkoper bij wie hij of zij het product heeft gekocht of jegens de opdrachtnemer die het product in zijn of haar opdracht heeft ingebouwd (bijv. ambachtsbedrijven) wettelijke rechten op gebreken. Deze rechten kan de eindgebruiker kosteloos uitoefenen; de rechten worden niet beperkt door deze garantie. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen ze verder gaan dan de rechten onder deze garantie en gunstiger zijn voor de eindgebruiker, dan wel achterblijven op deze garantie. De garantie laat eveneens andere wettelijke rechten van de eindgebruiker onverlet, bijv. rechten volgens de wet op de productaansprakelijkheid.

VI. Naam en adres van de garantieverstrekker

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 6
CH-7537 Müstair

(Stand 12/2022)