Startpagina / Colofon /

Colofon

Verantwoordelijk voor de inhoud en het onderhoud van deze website is:

HOPPE Holding AG

Via Friedrich Hoppe 6
7537 Müstair
Zwitserland
[email protected]
www.hoppe.com

Tel.: +41 81 851 66 00*
Fax: +41 81 851 66 66*

* Aanwijzing:
Dit telefoon-/faxnummer is bestemd voor alle algemene vragen en opmerkingen. Voor productinformatie en technische vragen kunt u terecht bij de contactpersoon van HOPPE voor uw land.

Voorzitter van de raad van bestuur: Christoph Hoppe
Gemachtigd lid van de raad van bestuur: Wolf Hoppe
Registerrechtbank: Amtsgericht Chur
Registernummer: CH-350.3.003.087-0

BTW-nummer: 288 775

Juridische kennisgeving

Lees de volgende informatie goed door. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Doel van de website

HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair (hierna “HOPPE” genoemd) heeft deze website samengesteld met het doel om informatie te bieden over HOPPE Holding AG, zijn dochtermaatschappijen (hierna gezamenlijk “HOPPE” genoemd), partners en de aangeboden dienstverlening.

In het marktpartner-portal van de website biedt HOPPE extra informatie en diensten voor geregistreerde gebruikers, zoals promotieacties, video's en montagehandleidingen. Als u zich bij het marktpartner-portal registreert, verplicht u zich ertoe alle vereiste gegevens volledig en correct in te vullen, deze up-to-date te houden en de u toegewezen toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Beperking van aansprakelijkheid

Op de website gepubliceerde gegevens, producten en diensten kunnen onnauwkeurigheden, reken- of schrijffouten bevatten. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. HOPPE is volledig aansprakelijk voor directe en bewezen schade als gevolg van grove nalatigheid of kwaadwillige opzet. Voor lichte nalatigheid en voor indirecte of gevolgschade sluit HOPPE alle aansprakelijkheid nadrukkelijk uit. Dwingende wettelijke voorschriften blijven voorbehouden.

De website kan koppelingen of verwijzingen naar andere websites bevatten die niet door HOPPE worden onderhouden. HOPPE is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of letsel als gevolg van de inhoud van deze websites.

Copyright

Teksten, foto's, video's, software, producten, diensten en andere informatie die op de website vermeld of weergegeven worden, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HOPPE of van de desbetreffende rechtmatige eigenaar gewijzigd, gekopieerd, getoond, in licentie gegeven, gepubliceerd, geüpload, verzonden of op andere wijze waarneembaar gemaakt worden. Uitzondering hierop is het recht op strikt gebruik voor privédoeleinden, onder inachtneming van alle auteursrechten en overige eigendomsrechten.

Overige

HOPPE behoudt zich het recht voor om deze juridische kennisgeving alsmede alle op de website ter beschikking gestelde informatie en aanbiedingen te allen tijde te kunnen wijzigen. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd, zijn deze geldig vanaf de publicatiedatum op de website. Door het gebruik van de website na een dergelijke wijziging voort te zetten, gaat de gebruiker akkoord met deze wijziging.

Deze juridische kennisgeving is onderworpen aan Zwitsers recht, met uitzondering van conflicterende wetsbepalingen en bepalingen van het Weens Koopverdrag (CISG). De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze juridische kennisgeving is de rechtbank in de vestigingsplaats van het hoofdkantoor van HOPPE Holding AG. HOPPE is gerechtigd de gebruiker in zijn domicilie voor de rechter te dagen.

Het colofon geldt ook voor de volgende socialmedia-profielen:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hoppe-group-nl/
YouTube: https://www.youtube.com/hoppe

Commentaarrichtlijnen

voor bovengenoemde HOPPE-socialmediaprofielen

Wij zouden het op prijs stellen als u onze bijdragen interessant vindt en er commentaar op wilt geven. Houd er echter rekening mee dat u ook bij de discussies op het internet te maken hebt met mensen, niet met virtuele wezens. Wederzijds respect en een beleefde omgangstoon zijn daarom ook hier een basisvoorwaarde voor een goed functionerende dialoog.
Bovendien wijzen wij u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Maak daarom in uw commentaar nooit persoonlijke informatie zoals uw adres of telefoonnummer bekend.
Onzorgvuldig geformuleerde opmerkingen, persoonlijke aanvallen of discriminerende opmerkingen zijn ongewenst. Wij behouden ons het recht voor dergelijke opmerkingen zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. Ook bij misbruik van onze pagina's door reclame voor producten of diensten die niet van HOPPE zijn, behouden wij ons het recht voor om het betreffende commentaar te verwijderen. Onaanvaardbare inhoud wordt door ons zo snel mogelijk verwerkt. Houd er echter rekening mee dat wij onze pagina's niet 24 uur per dag nauwlettend in het oog kunnen houden.