Strona główna / Impressum /

Impressum

Za obsługę i zawartość tej strony odpowiedzialność ponosi:

HOPPE Holding AG

Via Friedrich Hoppe 6
7537 Müstair
Szwajcaria
[email protected]
www.hoppe.com

Tel.: +41 81 851 66 00 *
Fax: +41 81 851 66 66 *

* Wskazówka:
Pod ten numer telefonu / faksu można kierować wszystkie ogólne zapytania lub opinie. Informacji na temat produktów i odpowiedzi na pytania techniczne chętnie udzieli odpowiedzialna osoba do kontaktów firmy HOPPE w danym kraju.

Prezes zarządu: Christoph Hoppe
Uprawniona osoba reprezentująca zarząd: Wolf Hoppe
Sąd rejestrowy: Sąd rejonowy Chur
Numer rejestracji: CH-350.3.003.087-0
Numer rejestracji podatkowej: CHE-100.694.644

Informacje prawne

Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami prawnymi. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo na niniejsze ustalenia w pełnym zakresie i bez zmian.

Cel strony internetowej

HOPPE Holding AG, CH-7537 Müstair – dalej „HOPPE” – prezentuje na tej stronie internetowej informacje dotyczące Grupy HOPPE Holding AG, jej spółkach zależnych (dalej zwanych łącznie „HOPPE”), partnerach handlowych i oferowanych usługach.

Na portalu dla partnerów handlowych dostępnym na stronie internetowej HOPPE oferuje zarejestrowanym użytkownikom dodatkowe informacje i usługi, np. środki promocji sprzedaży, filmy wideo, instrukcje montażu itd. Po zarejestrowaniu się na portalu dla partnerów handlowych, zobowiązują się Państwo kompletnie i prawidłowo podać wszystkie niezbędne informacje, aktualizować je i zachować poufny charakter przypisanych do Państwa danych dostępu.

Ograniczenie odpowiedzialności

Opublikowane na stronie internetowej informacje, produkty i usługi mogą zawierać nieścisłości oraz błędy obliczeniowe i lub typograficzne. Oferty nie są wiążące. Firma HOPPE jest w pełni odpowiedzialna za bezpośrednie i dowiedzione szkody wynikające z rażącego niedbalstwa lub niezgodnego z prawem umyślnego działania. HOPPE wyraźnie wyklucza odpowiedzialność za niewielkie zaniedbanie oraz szkody pośrednie lub następcze. O ile nie przewidziano inaczej w prawodawstwie.

Strona internetowa może zawierać linki lub odniesienia do innych witryn internetowych, które nie są obsługiwane przez HOPPE. HOPPE nie ponosi odpowiedzialności za treść tych witryn internetowych ani za wynikające z nich szkody lub naruszenia.

Prawa autorskie

Tekst, obrazy, filmy, oprogramowanie, produkty, usługi oraz inne informacje zawarte lub umieszczone na stronie internetowej są chronione prawem autorskim i nie mogą być modyfikowane, kopiowane, prezentowane, licencjonowane, publikowane, pobierane, wysyłane ani w inny sposób udostępniane bez uprzedniej pisemnej zgody HOPPE lub właściciela praw autorskich. Wyjątek stanowi prawo użytkownika do prywatnego wykorzystania z uwzględnieniem wszystkich praw autorskich i innych praw własności.

Inne postanowienia

HOPPE zastrzega sobie prawo do zmiany w każdym czasie prezentowanych informacji prawnych, jak i wszystkich udostępnianych na tej stronie internetowej informacji oraz ofert. Dokonane zmiany będą obowiązywać od dnia publikacji na stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze strony internetowej po każdej takiej zmianie oznacza wyrażenie na nią zgody przez użytkownika.

Te informacje prawne podlegają wyłącznie prawu szwajcarskiemu, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych i postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Wyłącznym miejscem rozstrzygania wszelkich sporów związanych z tymi informacjami prawnymi lub z nich wynikających jest siedziba HOPPE Holding AG. Spółka HOPPE jest uprawniona do zaskarżenia użytkownika przed właściwym sądem w miejscu jego zamieszkania.

Impressum obowiązuje również w następujących profilach mediów społecznościowych:

Facebook: https://www.facebook.com/hoppe.group.easterneurope
YouTube: https://www.youtube.com/@hoppe-group
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/hoppe-group-poland
Instagram: https://www.instagram.com/hoppe.group_eastern.europe

Wytyczne dotyczące komentarzy zamieszczanych

w wyżej wymienionych profilach mediów społecznościowych HOPPE

Będziemy zaszczyceni, jeśli Państwo uznają nasze artykuły za interesujące i zechcą je skomentować. Proszę przy tym pamiętać, że opinie są wymieniane w Internecie między ludźmi, a nie wirtualnymi osobami. Z tego względu warunkiem prowadzenia owocnego dialogu jest zachowanie wzajemnego szacunku i uprzejmego tonu. Komentarze, które odbiegają od tematu lub zawierają ataki personalne albo dyskryminujące opinie, są niepożądane i zastrzegamy sobie prawo do ich usuwania bez uprzedzenia. Mamy również prawo do usuwania komentarzy, w których nasze strony internetowe są wykorzystywane jako powierzchnia reklamowa dla produktów lub usług innych niż HOPPE.