Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Företagets uppdrag och mål

Företagets uppdrag och mål

Företagets uppdrag

”Kreativitet är meningsfullt tänkande tvärtemot reglerna” – och resultatet: ”Annorlunda och bättre än andra”. Dessa principer präglar HOPPE-gruppen. Läs mer om företagets ledstjärna.

Titta närmare
 

Företagets uppdrag

HOPPE-gruppen medger att den dagligen måste hålla stånd mot den fria marknadsekonomin i en ständigt föränderlig marknad.

På grundval av den värdebaserade och meningsorienterade företagsstyrningen rankas strävandet efter en långsiktig bärkraftig förtroendegrund gentemot medarbetare, kunder, underleverantörer och indirekt omgivning före kortsiktiga framgångar.

Sju produktionsanläggningar i Europa och USA samt global marknadsföring bildar grunden för överlevnadsförmågan vars element

likviditet, lönsamhet, flexibilitet, innovation, garanti för avsättning och avkastning

förverkligas på villkoret att

social acceptans

uppnås.

HOPPE-gruppen består av självständiga, medelstora företag vars storlek medger direkt kontakt med medarbetarna och enkla, överskådliga processer.

Gemensamma uttalanden som omsätts i verkligheten

 • ”Information är råmaterial för beslut”
 • ”Fel är tillåtna om man lär sig något av dem”
 • ”Medarbetare ställer upp på krav om de får veta varför och meningen bakom”
 • ”Endast användbar prestanda betalas av kunden”

ska öka HOPPE’s totala marknadsnärvaro kontinuerligt.

Genom att avstå från diversifiering strävar HOPPE efter en omfattande och ledande kompetens inom beslagssektorn.

Ledning och administration av hela gruppen sker – i motsvarande omfattning – efter grundprinciper inom ”international business” varvid all hindrande byråkrati ska undvikas. Den rätta medelvägen mellan central ledning via holding och rörelsefrihet hos de olika bolagen genomförd lokalt, optimerar resursanvändningen och maximerar nyttan för alla inblandade.

Följande riktlinjer präglar HOPPE-gruppen tillsammans med oinskränkt beslutanderätt för företagsägaren:

”Kreativitet innebär att på ett meningsfullt sätt invända mot en allmän regel”
och som en konsekvens av detta
”Gör det på nytt sätt och bättre”.

Företagets mål

HOPPE-gruppen vill hävda sig på marknaden genom kundorienterat värdeskapande. Läs mer om våra företagsmål.

Titta närmare
 

Företagets mål

HOPPE-gruppen vill hävda sig på marknaden genom kundorienterat värdeskapande. Det övergripande målet för ökad överlevnadsförmåga ska uppnås genom engagemang för ändamålsenligt arbete och mångsidighet, kombinerad med den (re-)aktionsförmåga som behövs. För vår organisation gäller därvid: Marknadsprocessen bestämmer de interna strukturerna.

Arbetsplatserna ska säkras och gärna utökas på lång sikt genom användning av humaniserad teknik och genom branschövergripande tillväxt. Medvetande, medlärande och medtänkande medarbetare har chans att aktivt medverka och tjäna de med.

Social kompatibilitet och miljömedvetenhet är kriterier, som gäller för hela företaget, dess produkter och produktion.

HOPPE vill vara specialisten på funktionella och dekorativa beslagssystem.

Under premissen rimlighet gentemot medarbetare, kunder, everantörer och den regionala omgivningen följer företaget principen

”Räntabilitet går före omsättning”.

I enlighet med sin funktion har varje medarbetare kostnadsansvar och på chefsnivå dessutom resultatansvar.

HOPPE-gruppens framgång ska, baserat på följande företagspolitiska grundövertygelse, säkerställas på lång sikt:

 1. Personalpolicy
  1. Grundläggande principer:
   Grundläggande är strävan efter att förverkliga ett skäligt förhållande mellan prestation och motprestation. Den ”kreativa förstörelsen” av föråldrade vanor är viktigare än att vårda regelverk för traditioner. Sakkunskap, social kompetens och kommunikationsförmåga är lika efterfrågade.

 2. Kvalitetspolicy
  1. Grundprincip:
   Kontinuerlig förbättring av hela marknadsnärvaron (kvalitetsmöten) eftersträvas.

 3. Marknadsföringspolicy
  1. Grundprincip:
   Marknadsföring är för HOPPE en praktisk insikt om att utökade konsumentfördelar är det hållbaraste sättet att säkra den egna överlevnadsförmågan på lång sikt.

 4. Logistikpolicy
  1. Grundprincip:
   HOPPE uppfattar logistik som ett integrerat koncept av marknadsorienterad företagsstyrning med målet att strukturera hela den värdeskapande kedjan, inklusive föregående och nästkommande värdeskapande partner, helhetligt och nyttoorienterat.

 5. Miljöpolicy
  1. Grundprincip:
   Den ekonomisk/ekologiska utmaningen i företaget handlar därmed om att uppnå definierade mål med lägsta möjliga kostnader genom att utnyttja medlen på bästa möjliga sätt.

 6. Kommunikationspolicy
  1. Grundprincip:
   Kommunikationen hos HOPPE ska präglas av tydlighet, precision, aktualitet, oräddhet, ärlighet och öppenhet.

Dessa grundövertygelser är knutna till varandra på många sätt i den kundorienterade processen vid värdeskapande och ger bara optimal nytta tillsammans.