Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN 18273

DIN 18273 – Information om brandskyddsdörrar

Information om brandskyddsdörrar

Brandskyddsdörrar kan vara i bruk mycket länge. Om en förändring skulle bli nödvändig med tiden måste följande punkter beaktas:

  • En brandskyddsdörr måste besiktigas och godkännas av en byggnadsmyndighet.
  • På godkända brandskyddsdörrar får inga förändringar utföras.

 

Brandskyddstillslutning enligt DIN 4102, del 5 är självstängande dörrar resp. portar som är avsedda att hindra brand från att sprida sig. Man bedömer brandskyddsdörrar utifrån den tid de står emot påverkan av eld (T30 = 30 minuter, T60, T90 eller T120). Brandskyddsdörrar måste uppfylla följande grundkrav:

  • Självstängande
  • Uppfylla brandskyddstekniska krav (dvs. måste förhindra att branden sprider sig)
  • Tillförlitlig funktionsduglighet samt upprätthållande av den över en längre tid (200 000 öppnings- och stängförlopp)

 

Inom CEN utarbetas en harmoniserad europeisk standard för brandskyddsdörrar som i framtiden kommer att reglera kraven och övervakningen av dessa byggprodukter. Tillhörande komponenter beaktas redan till viss del i europeiska beslagsstandarder. Det innebär att europeiska och nationella standarder ibland kan överlappa varandra. Byggnadsbestämmelser för brandskyddsdörrar och deras beslag ska i första hand iakttas.

För brandskyddsbeslag gäller följaktligen DIN 18273 samt skyldighet att ha överensstämmelsecertifikatet ÜZ med motsvarande Ü-märkning för produkten (se byggregellista A för Deutschen Instituts für Bautechnik DiBt. eller motsvarande svensk).

 

Hur måste ett handtagsbeslag på en brandskyddsdörr vara konstruerat?

Handtagsbeslagen på en brandskyddsdörr måste, för att garantera funktionen hos brandskyddstillslutningen, vara konstruerade enligt kraven i DIN 18273. Denna standard gäller för alla handtagsbeslag som används på brand- och rökskyddsdörrar. Utöver dörrhandtagsbeslag ingår även andra brandskyddskontrollerade komponenter t.ex. låset, gångjärnen, dörrstängarna osv. i brandskyddsdörren. Om en brandskyddskomponent som inte är kontrollerad används i en brandskyddsdörr, uppfylls inte ovan nämnda krav.

 

Utmärkande för beslag som har tillverkats enligt DIN 18273 är:

  • Material och konstruktiv uppbyggnad av beslag för brandskyddshandtag måste vara så beskaffade att brandskyddsegenskaper och dörrens bestående funktion inte påverkas negativt vid föreskriftsenlig montering och avsedd användning.
  • Roddarpinnen måste vara av stål, uppvisa ett tvärsnitt på 9 x 9 mm och vara odelad i längsriktning.
  • Om handtagsbeslagen för brandskyddsdörrarna (t.ex. aluminiumbeslag) består av ett material som smälter under 1 000 °C (300 °C för rökskyddsdörrar) måste i regel alla enskilda delar (handtag – stålkärna/skyltar och rosetter – stålunderkonstruktion/fästanordningar av stål) som är relevanta för funktionen förses med ett material som smälter först över 1 000 °C. Viktigt är att brandskyddsdörren kan fortsätta att användas efter en brand.
  • Handtagsbeslag för brandskyddsdörrar måste klara funktionssäkerhetstestet (200 000 öppnings- och stängningsförlopp, beslag för fast dörrblad 100 000) utan skador som ex. deformationer och sprickor.
  • Dörrar i utrymningsvägar måste för att undvika olycksfall vara utrustade med ett dörrhandtag vars ände är utformad på lämpligt sätt (t.ex. böjd mot dörrbladet).

 

HOPPEs brandskyddsbeslag motsvarar DIN 18273 (användbara upp till T90-kravet)

HOPPEs brandskyddsbeslag motsvarar DIN 18273 (användbara upp till T90-kravet)     HOPPE utrustar alla brandsskyddsbeslag med långa kammar för att överbrygga ett relativt stort antal dörrtjocklekar. På rosett- och kortskyltsbeslag är klackarna på utsidan nedkortade från 7 mm ytterdiameter till 6,2 mm . Det innebär att låsöppningen för rosett- och kortskyltsbeslag bör vara minst 6,5 m, beroende på dörrens konstruktion. Meddela oss annars måtten för låsöppningen och den exakta dörrtjockleken.
HOPPEs brandskyddsväxelbeslag är alltid utrustade med en fast knopp och ett fast/vridbart växelstift.     HOPPEs brandskyddsväxelbeslag är alltid utrustade med en fast knopp och ett fast/vridbart växelstift. I utrymningsvägar får växelbeslag bara användas om utrymningsvägens riktning är uppenbar.
Brandskydds-/panikutrymningsbeslag (FS-AP) används vanligtvis på dörrar i utrymnings- och flyktvägar.     Brandskydds-/panikutrymningsbeslag (FS-AP) används vanligtvis på dörrar i utrymnings- och flyktvägar. Av detta skäl bör du välja en modell vars handtagsände är böjd in mot dörrbladet. Dörrhandtagsbeslag för lås med panikutrymningsfunktion måste alltid ha en hållfast och vridbar handtagslagring. Alla HOPPEs brandskydds-/panikutrymningsbeslag har fast/vridbar lagring (f/d) och massiv roddarpinne för brandskydds-/panikutrymninglås. Därmed är en överföring av de krafter som behövs på låshylsan utesluten.
Beslag för brandskyddsdörrar/fasta dörrblad (FS-SF) är hos HOPPE försedda med en utvändig skylt resp.     Beslag för brandskyddsdörrar/fasta dörrblad (FS-SF) är hos HOPPE försedda med en utvändig skylt resp. en utvändig blindrosett. Roddarpinnen (massiv) kan anpassas efter låsets position.

Viktigt

Brandskyddsbeslag enligt DIN 18273 ingår som del av byggregellistan A i de statliga byggbestämmelserna som måste lämnas in som dokumentation för överensstämmandecertifikatet (ÜZ).
Överensstämmandecertifikatet utfärdas av en erkänd provnings- och certifieringsmyndighet under förutsättning att byggprodukten motsvarar relevant teknisk regel (här DIN 18273), undergår egen kontinuerlig fabrikskontroll och en extern övervakning genom certifieringsmyndigheten. HOPPEs brandskyddsbeslag (inte separata FS-delar) är certifierade av Materialprüfamt-Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW), bär ”Ü”-tecknet och ger dig den säkerhet som ett lagstadgat användningsbevis innebär.