Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Misja i cele przedsiębiorstwa

Misja i cele przedsiębiorstwa

Nasza misja

„Kreatywność to sensowne myślenie wbrew utartym regułom” – z efektem: „inaczej i lepiej niż inni”. Te zasady stanowią podstawę działania Grupy HOPPE. Dowiedz się więcej o filozofii przedsiębiorstwa.

Wyświetl
 

Nasza misja

HOPPE zdaje sobie sprawę z tego, że codziennie musi stawiać czoła wymaganiom gospodarki wolnorynkowej na stale zmieniających się rynkach.

W konsekwencji stosowania się do zasad zarządzania”bazujących na wartościach, celowości i sensowności dąży się do stworzenia trwałego zaufania w relacjach z pracownikami, klientami, poddostawcami przedkładane ponad chęć osiągnięcia krótkofalowych sukcesów.

Siedem zakładów w Europie i USA oraz sieć dystrybucyjna na całym świecie stanowią podstawę kontynuacji działalności w przyszłości, której elementy, takie jak

płynność, rentowność, elastyczność, innowacyjność, zapewnienie zbytu i osiągnięcie zysków

realizowane są pod warunkiem

akceptacji społecznej

Grupa HOPPE składa się z samodzielnych firm średniej wielkości, w związku z czym możliwy jest bezpośredni kontakt z pracownikiem oraz realizacja prostych i przejrzystych procesów.

Konsekwentna realizacja uznanych za słuszne założeń

 • „Informacje są surowcami podejmowania decyzji”,
 • „Błędy są dozwolone, jeśli się wyciąga z nich wnioski”,
 • „Pracownicy godzą się na większy wysiłek, jeśli rozumieją dlaczego? i po co?”,
 • „Klient płaci tylko za to, co jest dla niego przydatne”

powinna stale przyczyniać się do coraz lepszej pozycji HOPPE na rynku.

Rezygnując z dywersyfikacji HOPPE stara się być kompetentnym oraz odgrywać wiodącą, rozległą rolę w dziedzinie okuć drzwiowych.

Prowadzanie grupy i zarządzanie nią odbywa się w relatywnie wg zasad międzynarodowego biznesowy przy jednoczesnym unikaniu jakichkolwiek przejawów biurokratyzmu, które hamują rozwój. Pośrednia droga pomiędzy centralnym zarządzaniem przez holding a swobodą działania poszczególnych spółek wynikającą z decentralizacji pozwala na optymalizację zastosowania zasobów i maksymalizację korzyści dla wszystkichuczestników.

Poniższe zasady w połączeniu z nieograniczonym prawem do podejmowania decyzji przez właścicieli przedsiębiorstwa kształtują grupę HOPPE:

„Kreatywność to sensowne myślenie wbrew utartym regułom”
z efektem
„inaczej i lepiej niż inni.”

Cele

HOPPE chce z sukcesem utrzymywać się na rynku poprzez tworzenie wartości ukierunkowanych na potrzeby klienta. Dowiedz się więcej onaszych celach.

Wyświetl
 

Cele

HOPPE chce z sukcesem utrzymywać się na rynku poprzez tworzenie wartości ukierunkowanych na potrzeby klienta. Podstawowy cel większej zdolności utrzymania się na rynku powinien zostać osiągnięty dzięki realizowaniu przydatnych świadczeń, chęci do zmian w połączeniu z potrzebną zdolnością do działania i (reagowania). Przy czym znamienne dla naszej organizacji jest to, że: Proces rynkowy determinuje wewnętrzne struktury.

Konieczne jest zabezpieczenie w perspektywie długoterminowej miejsc pracy, które są humanizowane poprzez zastosowanie technologii i chętnie pomnażane w konsekwencji wzrostu ponadprzeciętnego w branży. Pracownicy uczący się, dzielący się swoją wiedzą i pomysłami mają szansą aktywnie uczestniczyć w tym procesie i czerpać z tego udziału korzyści.

Postępowanie fairplay zgodnie z normami społecznymi i ochrona środowiska są kryteriami wiążącymi dla przedsiębiorstwa, jej produktów i produkcji.

HOPPE chce być specjalistą w zakresie funkcjonalnych i dekoracyjnych systemów okuć.

Kierując się zasadami przyzwoitości w stosunku do pracowników, klientów, dostawców i najbliższego otoczenia wyznawana jest zasada:

„Rentowność przed obrotem”

W zależności od stanowiska każdy pracownik odpowiada z koszty, a pracownicy na stanowiskach kierowniczych dodatkowo za wynik.

Sukces grupy HOPPE powinien zostać zapewniony w perspektywie długoterminowej na podstawie następujących zasad wynikających z polityki przedsiębiorstwa:

 1. Polityka kadrowa
  1. Podstawa polityki:
   Dążenie do utrzymania uczciwego stosunku pomiędzy świadczeniem i świadczeniem wzajemnym. „Twórcze niszczenie” przestarzałych zwyczajów jest ważniejsze niż pielęgnowanie powszechnego sposobu myślenia. Również istotne są kompetencje merytoryczne, socjalne i komunikacyjne.

 2. Polityka jakościowa
  1. Podstawa polityki:
   Dąży się do stałego polepszania postrzegania na rynku („wzajemne relacje”).

 3. Polityka dystrybucji
  1. Podstawa polityki:
   Dla HOPPE marketing opiera się na popartym praktyką stwierdzeniu, iż większe korzyści dla klienta w długiej perspektywie najlepiej zapewniają zdolność przedsiębiorstwa do przetrwania.

 4. Polityka logistyki
  1. Podstawa polityki:
   Pod pojęciem logistyki HOPPE rozumie zintegrowaną koncepcję zarządzania zorientowanego na rynek mającą na celu całościowe i zorientowane na korzyści tworzenie struktury całego łańcucha wcześniejszych i późniejszych partnerów.

 5. Polityka ochrony środowiska
  1. Podstawa polityki:
   Ekonomiczno-ekologicznym wymogiem stawianym przedsiębiorstwu jest osiągnięcie zdefiniowanych celów przy minimalnym nakładzie, z optymalnym wykorzystaniem środków.

 6. Polityka komunikacji
  1. Podstawa polityki:
   Komunikacja w HOPPE powinna opierać się na jasności, precyzji, szybkości, braku lęku, szczerości i otwartości.

Te podstawowe przekonania w procesie tworzenia wartości ukierunkowanych na klienta są ze sobą wiekrotnie powiązane i tylko w w takiej konstelacji będą one przynosić optymalne korzyści.