Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

Polityka prywatności HOPPE

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna dla HOPPE. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację osoby. Poniżej HOPPE zapewnia informacje na temat przetwarzania tych danych i praw osób, których dane dotyczą.

 

Ogólne wskazówki:

Administrator:
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe 6
CH-7537 Müstair
[email protected]

 

Europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO)

HOPPE przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych obowiązuje od 25 maja 2018 r. i zapewnia ogólnounijną normalizację ochrony danych w zakresie przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji osoby fizycznej, takie jak imię i nazwisko w połączeniu z datą urodzenia, adresem zamieszkania, danymi kontaktowymi itp.

HOPPE przestrzega zasad europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które podsumowano poniżej:

Legalność i przejrzystość
Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w dobrej wierze i w zrozumiały sposób.

Sprecyzowanie celu
Dane osobowe muszą być gromadzone w określonych, jasnych i uzasadnionych celach i nie mogą być przetwarzane w sposób niezgodny z tymi celami.

Minimalizacja danych
Dane osobowe muszą być odpowiednie do celu i ograniczone do tego, co jest konieczne do celów przetwarzania.

Poprawność
Dane osobowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym i, w razie potrzeby, aktualne. Niepoprawne dane należy natychmiast usunąć lub poprawić.

Ograniczenie przechowywania
Dane osobowe muszą być przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których są przetwarzane. „Jak najmniej i tyle, ile to konieczne”.

Integralność i poufność
Dane osobowe muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych.

 

Przetwarzanie danych w HOPPE

HOPPE przetwarza dane osobowe (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe itp.) w celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w kontekście równoważenia interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w oparciu o wymogi prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

HOPPE zdobywa wiedzę o danych osobowych za pośrednictwem różnych kanałów. Nacisk kładziony jest na dane otrzymane w kontekście relacji biznesowych partnerów/zainteresowanych stron i ich odpowiednich osób kontaktowych, a także te dane, które powstają w wyniku świadczenia usług, jak np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu. Obejmuje to również dane osobowe odwiedzających witrynę HOPPE, np. ujawnione za pomocą formularza kontaktowego. Należy również zauważyć, że dane osobowe są również automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. We wszystkich przypadkach HOPPE podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności danych osobowych.

W odniesieniu do przekazywania danych wewnątrz i na zewnątrz firmy podmioty te otrzymują dostęp do danych osobowych, które są im potrzebne do wypełnienia zobowiązań umownych i prawnych.

HOPPE przechowuje dane osobowe do momentu wygaśnięcia obowiązujących ustawowych okresów przedawnienia i przechowywania.

Ze względu na strukturę korporacyjną grupy HOPPE przetwarzanie danych może odbywać się również poza UE lub EOG, o ile jest to konieczne w przypadku transakcji biznesowych.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z przepisami RODO UE osoby, których dane dotyczą, mają następujące prawa:

  • do uzyskania informacji o przetwarzanych danych (art. 15 RODO)
  • do poprawiania lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 RODO)
  • do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  • do autoryzowanego usunięcia swoich danych (art. 17 RODO)
  • do otrzymania lub przenoszenia swoich danych oraz przekazanych danych (art. 20 RODO)
  • do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania przechowywanych danych osobowych (art. 21 RODO)
  • do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu (art. 22 RODO)
  • do zgłaszania naruszeń ochrony danych (art. 34 RODO)
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli w ich opinii dane, które ich dotyczą, są przetwarzane przez HOPPE z naruszeniem przepisów o ochronie danych (art. 77 RODO).

W przypadku pytań lub w celu dochodzenia wymienionych praw osoby, których dane dotyczą, mogą wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].

 

Zbieranie danych na stronie internetowej HOPPE

W celu analizy zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową korzystamy z usługi analityki internetowej Google Analytics firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, pliki tekstowe, które służą do zbierania informacji o użytkowaniu, w tym o adresie IP użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie są anonimowo przesyłane na serwer usługi analityki internetowej w USA i tam przechowywane.
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes zapewnienia większej przyjazności dla użytkownika i wydajności naszej witryny. Ustawiając opcję rezygnacji z plików cookie w ustawieniach używanej przeglądarki, można zapobiec korzystaniu z plików cookie i gromadzeniu danych.
Więcej informacji dotyczących ochrony danych firmy Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

W naszej witrynie integrujemy filmy z platformy YouTube dostawcy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podczas wywoływania strony z filmem na YouTube ustanawiane jest połączenie z serwerami dostawcy. YouTube wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniach użytkowników i mogą przypisać wizytę w naszej witrynie do konta użytkownika. Więcej informacji dotyczących ochrony danych firmy YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Funkcja remarketingowa „Custom Audience” firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, umożliwia odwiedzającym witrynę, posiadającym konto na Facebooku, udostępnianie reklam opartych na zainteresowaniach (tzw. „Facebook-Ads”) podczas odwiedzania sieci społecznościowej. Funkcję „Custom Audience” można wyłączyć w dowolnym momencie w ustawieniach osobistych konta na Facebooku. Więcej informacji dotyczących ochrony danych firmy Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Aby nasz biuletyn został wysłany, potrzebujemy zgody odbiorcy (por. art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zainteresowane strony mogą zapisać się do otrzymywania naszego biuletynu za pośrednictwem naszej witryny i zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie za pomocą łącza do rezygnacji z subskrypcji w biuletynie. Adres e-mail podany w ramach rejestracji w biuletynie będzie wykorzystywany wyłącznie do wysyłania biuletynu i zostanie usunięty natychmiast po anulowaniu subskrypcji.

Możliwe jest skontaktowanie się z HOPPE za pomocą formularza kontaktowego w witrynie. Dane zebrane w formularzu kontaktowym są wymagane do zapewnienia, że wniosek może zostać przekazany właściwej osobie kontaktowej w HOPPE. Wykorzystanie danych opiera się na zgodzie (opcja zgody w formularzu kontaktowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i wyłącznie w celu przetworzenia wniosku.

Za pośrednictwem naszego portalu klienta zarejestrowani klienci HOPPE mają dostęp do bieżących zamówień, informacji o produktach, plików multimedialnych w jakości wydruku, dokumentów sprzedaży itp. Do rejestracji w portalu klienta wymagana jest wyraźna zgoda klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych klientów przechowywanych w portalu odbywa się na podstawie środków przedumownych lub w celu wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Nasza witryna zawiera łącza do innych witryn; zalecamy zanotowanie odpowiednich informacji o ochronie danych na odpowiednich witrynach. HOPPE nie ponosi odpowiedzialności za treść zewnętrznych witryn.

 

Zmiany w naszej polityce prywatności

HOPPE może zaktualizować niniejszą politykę prywatności, jeśli to konieczne, aby zareagować na zmieniające się wymagania prawne, regulacyjne lub operacyjne. Jeżeli odwiedzający witrynę nie akceptują aktualizacji niniejszej polityki prywatności, proszeni są o zaprzestanie korzystania z witryny.