Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

DIN 18273

DIN 18273 – Wskazówki dotyczące drzwi przeciwpożarowych

Wskazówki dotyczące drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe mogą bardzo długo być w użyciu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Drzwi przeciwpożarowe muszą być dopuszczone przez nadzór budowlany.
  • W dopuszczonych drzwiach przeciwpożarowych nie można dokonać żadnych zmian.

 
Zamknięcia przeciwpożarowe wg DIN 4102, część 5 są samozamykającymi się drzwiami lub bramami, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. Drzwi przeciwpożarowe dzieli się w zależności od czasu ich odporności na działanie ognia (T30 = 30 minut, T60, T90 lub T120). Drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać następujące wymagania podstawowe:

  • funkcja samozamykania
  • wymagania zakresie urządzeń przeciwpożarowych (zapobiegających rozprzestrzenianiu się ognia)
  • niezawodne działanie przez dłuższy czas (200 000 czynności otwarcia i zamknięcia)

 
W ramach CEN opracowywana jest zharmonizowana norma europejska dla drzwi przeciwpożarowych, która w przyszłości będzie regulowała wymogi i kwestię monitorowania tych produktów budowlanych. Powiązane komponenty są uwzględniane już częściowo w europejskich normach okuć. Stąd może wynikać pokrywanie się norm krajowych i europejskich w czasie. Regulacje dotyczące drzwi przeciwpożarowych i ich okuć należy traktować z priorytetem.
W odniesieniu do okuć przeciwpożarowych obowiązuje zatem norma DIN 18273 oraz zobowiązanie do prowadzenia certyfikatu zgodności ÜZ z oznakowaniem produktów literą „Ü” (zob. lista reguł budowlanych A Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej DiBt.).

 

Jak musi być zbudowany zestaw klamek do drzwi przeciwpożarowych?

Zestawy klamek do drzwi przeciwpożarowych, aby mogły spełniać funkcję zamknięcia przeciwpożarowego, muszą być zbudowane zgodnie z wymaganiami normy DIN 18273. Norma ta obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zestawów klamek stosowanych w drzwiach przeciwpożarowych oraz przeciwdymnych. Oprócz zestawu klamek okiennych do wyposażenia drzwi przeciwpożarowych należą również inne elementy sprawdzone pod kątem ochrony przeciwpożarowej, jak np. zamki, taśmy, samozamykacze drzwiowe itd. W przypadku niezastosowania elementu sprawdzonego pod kątem ochrony przeciwpożarowej spełnienie powyższych wymogów zostaje zagrożone.

 

Istotne cechy zestawów wykonanych wg DIN 18273:

  • Materiały i konstrukcja zestawów klamek do drzwi przeciwpożarowych muszą mieć cechy, w przypadku których przy zgodnym z zasadami montażu i użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem nie będą występowały czynniki wpływające negatywnie na ochronę przeciwpożarową i działanie drzwi.
  • Kwadratowy trzpień musi być wykonany ze stali, mieć przekrój 9 x 9 mm i nie być podzielony w kierunku wzdłużnym.
  • Jeśli zestawy klamek do drzwi przeciwpożarowych (np. z aluminium) są wykonane z materiału topiącego się poniżej temperatury 1 000 °C (300 °C dla drzwi przeciwdymowych), z reguły wszystkie pojedyncze części istotne dla działania (klamka – rdzeń ze stali / szyldy i rozety – wewnętrzna konstrukcja stalowa / środek mocujący ze stali) muszą być wykonane z materiału topniejącego powyżej 1 000 °C. Ważne jest, aby przez drzwi można było wejść również po pożarze.
  • Zestawy klamek do drzwi przeciwpożarowych muszą przejść pomyślnie kontrolę trwałości działania (200 000 otwarć i zamknięć, zestaw skrzydeł biernych 100 000) bez uszkodzeń, np. deformacji i zarysowań.
  • Drzwi na drogach ratunkowych, w celu uniknięcia zagrożeń pożarem, muszą być wyposażone w klamki drzwiowe z odpowiednio wykonaną końcówką (np. z wygięciem w kierunku skrzydła drzwi).

 

Zestawy przeciwpożarowe HOPPE odpowiadają normie DIN 18273 (możliwość zastosowania do T90)

Zestawy przeciwpożarowe HOPPE odpowiadają normie DIN 18273 (możliwość zastosowania do T90).     HOPPE wyposaża wszystkie zestawy przeciwpożarowe w związku ze względnie dużymi zakresami grubości drzwi w długie krzywki. W przypadku zestawów z rozetami i krótkimi szyldami krzywki są odsunięte po zewnętrznej stronie ze średnicy zewnętrznej wynoszącej 7 mm na 6,2 mm . Dlatego wycięcie w zamku dla zestawów z rozetami i krótkimi szyldami powinno wynosić, w zależności od konstrukcji drzwi, co najmniej 6,5 mm. Jeśli tak nie jest, należy podać nam wymiar wycięcia i grubość drzwi.
Wymienne zestawy przeciwpożarowe HOPPE są wyposażone w stałą gałkę oraz stały/obrotowy trzpień wymienny.     Wymienne zestawy przeciwpożarowe HOPPE są wyposażone w stałą gałkę oraz stały/obrotowy trzpień wymienny. Na drogach ratunkowych można stosować wymienne zestawy tylko wówczas, gdy kierunek ucieczki jest jednoznacznie ustalony.
Zestawy antypanicznych przeciwpożarowych klamek drzwiowych są stosowane zwykle w drzwiach montowanych na drogach ratunkowych i ewakuacyjnych.     Zestawy antypanicznych przeciwpożarowych klamek drzwiowych są stosowane zwykle w drzwiach montowanych na drogach ratunkowych i ewakuacyjnych. Dlatego należy wybrać model, w którym koniec klamki jest wygięty w kierunku skrzydła drzwi. Zestawy klamek drzwiowych do zamków z funkcją antypaniczną muszą posiadać odporne na rozciąganie i obrotowe ułożyskowanie klamki. Wszystkie przeciwpożarowe i antypaniczne zestawy HOPPE są dostępne wyłącznie z trwałym/obrotowym ułożyskowaniem oraz antypanicznym i przeciwpożarowym trzpieniem pełnym. Dzięki temu przenoszenie sił na orzech zamka zostaje wykluczone.
Zestawy skrzydeł biernych przeciwpożarowych firmy HOPPE są wykonane z szyldem zewnętrznym lub zewnętrzną rozetą zaślepiającą.     Zestawy skrzydeł biernych przeciwpożarowych firmy HOPPE są wykonane z szyldem zewnętrznym lub zewnętrzną rozetą zaślepiającą. Kwadratowy trzpień (pełny) można dostosować w zależności od osadzenia zamka.

Ważne:

Zestawy przeciwpożarowe wg DIN 18273 stanowią element listy regulacji budowlanych A federalnych rozporządzeń budowlanych i muszą posiadać certyfikat zgodności jako dokument potwierdzający użycie.
Certyfikat zgodności wystawia autoryzowana jednostka kontrolująca i certyfikująca pod warunkiem, że produkt budowlany odpowiada właściwej regulacji technicznej (w tym przypadku DIN 18273) i podlega stałej wewnętrznej kontroli w trakcie produkcji oraz kontroli zewnętrznej przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą. Zestawy przeciwpożarowe HOPPE (nie pojedyncze części ochrony przeciwpożarowej) podlegają certyfikacji przez Materialprüfamt-Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW), posiadają znak „Ü” oraz potwierdzenie użycia zdefiniowane przez ustawodawcę.