Direkt zum Inhalt der Seite Direkt zur Hauptnavigation
 
 

HOPPE-privacyverklaring

HOPPE-privacyverklaring

HOPPE acht het bijzonder belangrijk dat persoonsgegevens worden beschermd. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden. Hierna geeft HOPPE informatie over de verwerking van deze gegevens en over de rechten van betrokken personen.

 

Algemene opmerkingen:

Verantwoordelijk:
HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
[email protected]

 

Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU-AVG)

HOPPE verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Europese algemene verordening gegevensbescherming is sinds 25 mei 2018 van kracht en zorgt voor een EU-brede uniforme gegevensbescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden, zoals de naam in combinatie met geboortedatum, adres, contactgegevens enz.

HOPPE onderschrijft de principes van de Europese algemene verordening gegevensbescherming, die hierna samengevat worden omschreven:

Rechtmatigheid en transparantie
Persoonsgegevens moeten rechtmatig en te goeder trouw op een transparante manier worden verwerkt.

Doelbinding
Persoonsgegevens moeten voor omschreven, eenduidige en wettige doeleinden worden verzameld en mogen niet worden verwerkt op een manier die niet met een van deze doeleinden in overeenstemming is.

Minimale gegevensverwerking
Persoonsgegevens moeten relevant zijn voor het doel en beperkt worden tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Juistheid
Persoonsgegevens dienen correct en actueel te zijn. Onjuiste gegevens dienen onmiddellijk verwijderd of gecorrigeerd te worden.

Opslagbeperking
Persoonsgegevens dienen te worden opgeslagen in een vorm waardoor identificatie van betrokken personen slechts zolang mogelijk is als noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. “Zo weinig mogelijk en zo veel als nodig.”

Integriteit en vertrouwelijkheid
Persoonsgegevens dienen verwerkt te worden op een manier die een gepaste veiligheid van de gegevens waarborgt.

 

Gegevensverwerking bij HOPPE

HOPPE verwerkt persoonsgegevens (bijv. naam, contactgegevens enz.) voor het nakomen van contractuele verplichtingen (art. 6, lid 1b AVG) in het kader van belangenafweging (art 6, lid 1f AVG), op grond van wettelijke voorschriften (art. 6, lid 1c AVG) evenals op grond van toestemming (art. 6, lid 1a AVG).

HOPPE verkrijgt persoonsgegevens via verschillende kanalen. Het gaat voornamelijk om gegevens die in het kader van een zakelijke relatie worden verkregen van partners/geïnteresseerden en hun contactpersonen, en om gegevens die op grond van geleverde prestaties worden verkregen, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Daarbij komen nog persoonsgegevens die bezoekers van de HOPPE-website bijvoorbeeld via het contactformulier bekendmaken. Bovendien moet worden vermeld dat persoonsgegevens ook automatisch door onze IT-systemen worden verzameld bij een bezoek aan onze website. HOPPE treft in alle gevallen gepaste technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en integriteit van persoonsgegevens te waarborgen.

Betreffende het binnen en buiten het bedrijf doorgeven van gegevens, ontvangen degenen die dit voor het nakomen van contractuele en wettelijke plichten nodig hebben, toegang tot persoonsgegevens.

HOPPE bewaart persoonsgegevens tot de van toepassing zijnde wettelijke verjarings- en bewaartermijnen zijn verstreken.

Op grond van de bedrijfsstructuur van de HOPPE Groep kan het verwerken van gegevens ten dele ook buiten de EU resp. de EER plaatsvinden, voor zover dit voor de bedrijfsvoering vereist is.

Rechten van betrokken personen
Overeenkomstig de bepalingen van de EU-AVG hebben betrokken personen de volgende rechten:

  • Recht op informatie over de verwerkte gegevens (art. 15 AVG)
  • Recht op correctie of aanvulling van onjuiste resp. onvolledige gegevens (art. 16 AVG)
  • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG)
  • Recht op rechtmatige verwijdering van hen betreffende gegevens (art. 17 AVG)
  • Recht op het ontvangen resp. overdragen van hen betreffende en door hen beschikbaar gestelde gegevens (art. 20 AVG)
  • Recht van bezwaar met betrekking tot de opgeslagen persoonsgegevens (art. 21 AVG)
  • Het recht om niet aan een uitsluitend op een automatische verwerking – inclusief profilering – berustende beslissing onderworpen te worden (art. 22 AVG)
  • Het recht om geïnformeerd te worden in geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens (art. 34 AVG)
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, voor zover betrokken personen van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door HOPPE in strijd met de bepalingen voor gegevensbescherming worden verwerkt (art. 77 AVG)

In geval van vragen of om de genoemde rechten te claimen, kunnen betrokken personen contact opnemen via een e-mail aan [email protected].

Verzamelen van gegevens op de HOPPE-website
Voor het analyseren van het gebruikersgedrag van bezoekers van onze website maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt cookies, dat zijn tekstbestanden die gebruikt worden om gebruiksinformatie en het IP-adres van de bezoeker te verzamelen. De door de cookies verzamelde informatie wordt geanonimiseerd naar een server van de webanalysedienst in de VS gestuurd en daar opgeslagen.
Het verwerken gebeurt in overeenstemming met art. 6, lid 1f van de AVG op basis van ons rechtmatig belang bij het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid en de efficiëntie van onze website. Door in de instellingen van de gebruikte internetbrowser het gebruik van cookies uit te zetten, kan worden verhinderd dat cookies worden geplaatst en informatie wordt verzameld.
Meer informatie over gegevensbescherming bij Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Onze website bevat video’s van het platform YouTube van de aanbieder Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als er een pagina wordt bezocht die is voorzien van een YouTube-video, wordt verbinding gemaakt met de servers van de aanbieder. YouTube gebruikt cookies die informatie over het gebruikersgedrag verzamelen en het bezoek van onze website aan een gebruikersaccount kunnen toewijzen. Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

De remarketingfunctie “Custom Audience” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, maakt het mogelijk om bezoekers van de website, die beschikken over een gebruikersaccount bij Facebook, in het kader van het bezoek van het sociale netwerk, interessegerelateerde reclame (zogenaamde “Facebook-Ads”) aan te bieden. De functie “Custom Audience” kan op elk moment in de persoonlijke instellingen van het Facebook-account worden gedeactiveerd. Meer informatie over gegevensbescherming bij Facebook: www.facebook.com/about/privacy/

Voor het toesturen van onze nieuwsbrief hebben wij toestemming van de ontvanger nodig (vgl. art. 6, lid 1a AVG). Geïnteresseerden kunnen zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief en dit via de in de nieuwsbrief vermelde afmeldlink op elk moment ongedaan maken. Het e-mailadres dat in het kader van de aanmelding voor de nieuwsbrief ter beschikking is gesteld, wordt uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief, en na opzegging van het abonnement per omgaande verwijderd.

Het is mogelijk om via een contactformulier op de website contact met HOPPE op te nemen. De via het contactformulier verzamelde gegevens zijn nodig om ervoor te zorgen dat de aanvraag aan de juiste contactpersoon bij HOPPE kan worden doorgegeven. Het gebruik van de gegevens – uitsluitend voor het behandelen van de aanvraag – vindt plaats op basis van toestemming (toestemmingsoptie in het contactformulier overeenkomstig art. 6 lid 1a AVG).

Via ons klantenportaal hebben geregistreerde klanten van HOPPE toegang tot actuele bestellingen, productinformatie, mediabestanden in afdrukkwaliteit, verkoopdocumenten enz. Voor de registratie op het klantenportaal is uitdrukkelijke toestemming van de klant vereist (art. 6, lid 1a AVG). De verwerking van de in het portaal vermelde klantgegevens gebeurt op basis van precontractuele maatregelen resp. ter nakoming van contractuele plichten (art. 6, 1b AVG).

Onze website bevat links naar andere websites; wij adviseren om op deze betreffende websites kennis te nemen van de informatie over gegevensbescherming. HOPPE aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van externe websites.

Wijzigingen in onze bepalingen inzake gegevensbescherming
HOPPE kan deze privacyverklaring desgewenst actualiseren als reactie op gewijzigde wettelijke, regelgevingsvereisten of operationele vereisten. Indien bezoekers van de website de wijzigingen in deze privacyverklaring niet accepteren, worden zij verzocht deze website niet meer te gebruiken.